Page 5 - Ghidul investitorului în județul Sălaj
P. 5

Consiliul Județean Sălaj
     Economia județului Sălaj                                  www.cjsj.ro

                                 și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, fie-
     La nivelul județului Sălaj, în ianuarie 2017, populația ocupată
                                 care cu aproximativ 11 %.
                             7
     reprezenta peste 45 % din totalul populației județului , cele          Numărul IMM-urilor a înre-
                                              gistrat creșteri semnificative
     mai multe persoane ocupate (aproximativ 27 % dintre aces-
                                      3       în ultimii ani, cele mai multe
     tea) aflându-se în sectorul industrial, urmat de agricultură,  %
                                              dintre acestea desfășurând
     silvicultură și pescuit cu 26 %, dar și în comerț (13 %).
                                        30 %    activități de comerț, fiind ur-
                                   36 %
                                              mate de cele care activează
                    Numărul de salariați,
                                              în industria prelucrătoare, a
                    în anul 2016, reprezenta
           27 %
                                              construcțiilor, a tranzacțiilor
       26 % Industrie 13 %   puțin peste 50 % din to-      5 %
      Agricultură,  Comerţ                   8 %   9 %     imobiliare, închirierilor și alte
      silvicultură şi       talul populației ocupate,    9 %       activități de servicii, precum și
       pescuit
                    ponderea cea mai ridicată
                                  Agricultură, Silvicultură şi Pescuit cele cu activitate în transport,
           45 %   6 %   a  acestora  regăsindu-
      15 %                          Industrie
                                                        11
               Transport şi                         depozitare și comunicații .
      Alte tipuri  Populaţie                 Administraţie publică şi Apărare; Asigurări
               depozitare se în sectorul industriei
     de activităţi                      sociale din sistemul public La nivelul anului 2016, erau
           ocupată
                    prelucrătoare – 30 % și în  Învăţământ
                                  Sănătate şi Asistenţă socială înregistrate aproximativ 4 900
               5 %    servicii, aproximativ 36 %.  Construcţii
        4 %   4 % Construcţii              Servicii        de companii active în județul
       Învăţământ Sănătate şi  În funcție de numărul              Sălaj, reprezentând 6,36 %
           asistenţă     populației  ocupate  la  Figura 6. Pondere salariați pe
           socială                  domenii de activitate ale econo- din totalul la nivelul regiunii
                    nivelul  județului,  sec-
      Figura 5. Numărul populației  toarele  relevante  ale  miei 10      și 0,93 % din totalul la nivel
      ocupate pe activități ale econo-                      național.
      miei la nivelul anului 2017 8 economiei județului sunt  Astfel, sunt atribuite aproximativ 20 de companii la 1 000 de
                    reprezentate de indus-
                                 locuitori. Un procent de 89 % din totalul întreprinderilor din
     trie, agricultură, silvicultură și pescuit, comerț, transportul
                                 județ sunt microîntreprinderi, ceea ce subliniază importanța
     și depozitarea ori sectorul construcțiilor. În ceea ce privește
                                 vitală a micilor antreprenori locali în dezvoltarea sa economică.
     forța de muncă salariată, ramura cu cei mai mulți salariați o
                                 Cu toate acestea, ponderea sectorului IMM în PIB-ul județean a
     reprezintă industria prelucrătoare (industria metalurgică,
                                 fost de sub 50 %, companiile mari, cu capital străin, fiind prin-
     a prelucrării cauciucului, a mobilei etc.) - aproximativ 26 %
                                 cipalul generator al indicatorului – ex. TENARISSILCOTUB -
     din totalul acesteia. Aceasta are cele mai bune perspective de
                                 lider mondial în producția și furnizarea de produse tubulare și
     antrenare a potențialului competitiv al economiei județului pe
                                 servicii conexe destinate industriei de petrol și gaze, industriei
     termen mediu și lung.
               9
     La nivelul anului 2015 , 42 % din valoarea investițiilor a fost  auto, sectorului energetic, dar și multor altor aplicații industri-
                                 ale, precum și MICHELIN România - lider mondial în industria
     realizată în industria prelucrătoare, aceasta fiind urmată de
                                 anvelopelor - prezent cu două uzine la Zalău, în județul Sălaj.
     investițiile în transport, depozitare și activități de poștă și cu-
     rierat cu aproximativ 12 %, construcții și comerț cu ridicata                       3
                                             7,8,10,11 www.insse.ro www.salaj.insse.ro
                                                   9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10