Page 6 - Ghidul investitorului în județul Sălaj
P. 6

Consiliul Județean Sălaj
      Economia județului Sălaj                                   www.cjsj.ro

                                 10,3 % sub cea națională. Companiile județene din sectorul indus-
                                 trial se remarcă printr-o productivitate a muncii superioară atât

                                 mediei regionale, cât și naționale, în primul rând prin concentrarea
           4.346  467   75   6         activității productive în sectoare cu valoare adaugată mai ridicată
                                 (metalurgie, cauciuc, construcții metalice), dar și a atragerii de
            0-9  10-49  50-249 250 >        investiții în facilități și echipamente moderne, a managementului
     Figura 7. Întreprinderi active în 2016, pe clase de mărime după numărul  adecvat, a inovațiilor etc.
         12
     de salariați .
                                 Comerțul exterior al Sălajului cuprindea în primele 5 secțiuni, în
     În ceea ce privește sectorul agricol, județul Sălaj are o tradiție  anul 2016, exporturile de metale comune și articole din acestea,
     îndelungată în domeniul zootehniei, culturii cerealelor, apicul- cele de textile și articole din textile, urmate de mărfuri și produse di-
     turii, viticulturii și pomiculturii, susținută de resurse naturale  verse, mașini, aparate și echipamente electrice, apoi de aparatele de
     locale, climă și forța de muncă calificată. Deși doar 26 % din  înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile și de produse vege-
     terenuri sunt lucrate de exploatații agricole cu personalitate  tale. Valoarea exporturilor din județul Sălaj reprezintă 0,72 % din
     juridică, pe parcele extinse de teren, cu tehnologii moderne, res- valoarea totală la nivel național. În perioada 1 ianuarie - 30 septem-
     tul terenurilor sunt lucrate de micii proprietari individuali, unde  brie 2017, conform estimărilor Institutului Național de Statistică, în
     există un potențial ridicat de investiții ce pot genera un motor al  județul Sălaj, exporturile FOB au crescut cu 29,0 % față de perioada
     dezvoltării teritoriale județene.            corespunzătoare din anul 2016, iar importurile CIF au urmat același
                                 trend, înregistrând o creștere cu 16,5 %. Gradul de acoperire a im-
     Valoarea PIB/locuitor în județul Sălaj a înregistrat o permanentă  porturilor cu exporturi (export FOB/import CIF) a fost de 173,3 %.
     creștere, ajungând în anul 2014 să fie cu 1,42 % mai mare decât
     media Regiunii Nord - Vest, iar la nivelul anului 2015 atingea
     valoarea de 6 087,1 mil. lei.              Salariul mediu net lunar înregistrat la nivelul județului Sălaj, în
                                 anul 2016, era de 1 604 lei, reprezentând aproximativ 356 euro
     Cifra de afaceri totală a unităților locale active din județul Sălaj  (în medie, 1 euro = 4,5 lei), în creștere nominală cu aproape 20 %
     (nefiind luate în considerare cele din sectorul de agricultură,  față de nivelul acestuia din anul 2014. Acesta este în creștere, ca și
     silvicultură, pescuit și acvacultură, intermedieri financiare și  puterea de cumpărare reală a populației, însă se situează încă sub
                  13
     asigurări) la nivelul anului 2016 , a fost în creștere nominală cu  media națională și regională.
     168 % față de anul 2014.
                                 Rata șomajului înregistrată la nivel județean, la nivelul lunii noiem-
                   14
     Productivitatea medie a muncii  la nivelul județului Sălaj a  brie 2017, era de 4,4 % din totalul populației active, peste rata de
     fost în anul 2014 cu 16,1 % peste media regională, dar cu  șomaj a Regiunii Nord-Vest (2,8 %) și aproape de media înregistrată
                                 la nivel național (4,0 %).
                                                            4
                                   12, 13   14
                                     www.insse.ro Strategia de dezvoltare a judetului Sălaj 2015-2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11