Actualitate

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară miercuri, 28 octombrie 2015

13 Proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței. În cea mai mare parte acestea vizează atribuții ale Consiliului județean privind dezvoltarea economică și socială a județului, cele de asigurare a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean dar și cele privind gestionarea patrimoniului județului. Alte proiecte de hotărâre au ca obiect cooperarea interistituțională sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean precum și organizarea și funcționarea Consiliului județean, atât în ceea ce privește structura sa politică cât și cea a aparatului de specialitate, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.

Astfel, printre proiectele de hotărâre ce vizează dezvoltarea economică și socială a județului, două dintre acestea se referă la bugetul județului pe anul 2015, atât în ceea ce privește execuția acestuia pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015 în vederea redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, așa cum de altfel, prevede și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Principalele aspecte ale rectificării bugetare sunt determinate de dinamica atât a încasării veniturilor cât și a execuției secțiunilor bugetului, de analiza acestora dar și de prioritizarea proiectelor. Așadar, acestea implică majorarea prevederilor bugetare inițiale (ex. finanțarea Centrului de Asistență Medico-Socială Ileanda), suplimentarea sau alocarea de credite bugetare pentru anumite obiective de investiții îndeosebi în ceea ce privește sănătatea (ex. hangar elicopter SMURD şi spaţii aferente, dotări ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău) dar și a altor investiții. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondurilor pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale alocate prin Hotărârea de Guvern nr. 638/2015 reprezintă un alt aspect al rectificării bugetare, precum și redistribuirea creditelor bugetare între diferite articole de cheltuieli, ca urmare a analizei execuției și a necesarului până la finele anului, dar și a solicitării în acest sens venite dinspre unele dintre instituțiile subordonate Consiliului județean.
Alte proiecte de hotărâre se referă la aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru lucrări de investiții de interes județean ce vor fi promovate spre finanțare nerambursabilă în perioada de programare financiară europeană 2014-2020, cu preponderență referitoare la sectoare de drum județean dar și infrastructură rutieră de acces spre obiective de patrimoniu cultural în vederea restaurării și valorizării turistice a acestuia.

Referitor la atribuțiile Consiliului județean privind gestionarea patrimoniului județului, este înscris pe ordinea de zi un proiect ce vizează predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului „Pavilion infecţioase”, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău (str. Tudor Vladimirescu, nr. 24) în vederea şi pe perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare PAVILION INFECŢIOASE”. Proiectul de hotărâre inițiat constituie demersul legal pentru cuprinderea pe lista - sinteză a obiectivelor de investiţii propuse pentru finanţare - realizarea reabilitării și dotării secției de boli infecțioase - prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, subprogramul “unităţi sanitare: spitale/dispensare medicale şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale” finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În ceea ce privește asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean și astfel, de a veni în întâmpinarea nevoilor de transport ale populației din unităţile administrativ - teritoriale rearondate din circumscripţia Judecătoriei Zalău, în circumscripţia Judecătoriei Jibou, prin Hotărârea de Guvern nr. 794 din 23 septembrie 2015, un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, prin introducerea a două noi trasee: traseul cod 117 Cehu Silvaniei – Mirşid - Jibou care să aibă o cursă zilnic, cu plecare din Cehu Silvaniei la ora 7.30, respectiv întoarcerea la ora 14.00 şi traseul cod 118 Jibou – Românaşi care să aibă două curse zilnic, C1 cu plecare din Jibou la ora 7.00, întoarcere la ora 7.40 şi C2 cu plecare din Jibou la ora 14.00 şi întoarcere la ora 14.30. Transportul urmează să se efectueze cu microbuze de 16 locuri, în zilele de luni până vineri, inclusiv.

Un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea valorificării prin licitaţie a materialului lemnos situat pe aliniamentele drumurilor judeţene aflat într-o stare avansată de degradare care poate afecta vizibilitatea şi siguranţa circulaţiei, preţul de pornire al licitaţiei propus fiind de 89 lei/mc.
În ceea ce privește cooperarea interistituțională sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean ca și o altă zonă de competență a Consiliului județean, un alt proiect de hotărâre ce are ca obiect aprobarea acordului de asociere între județul Sălaj și Comuna Carastelec în vederea realizării unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ 110: Dumuslău – Carastelec este înscris pe ordinea de zi a ședinței.

Organizarea și funcționarea Consiliului județean, atât în ceea ce privește structura sa politică cât și cea a aparatului de specialitate, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean fac obiectul unor alte proiecte de hotărâre. Astfel, unul dintre acestea are ca obiect reorganizarea anumitor structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean; celelalte proiecte de hotărâre privesc validarea mandatului unui consilier judeţean ca urmare a constatării încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ghețe Mircea-Raul și a declarării locului vacant, dar și completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj, ca urmare a contextului mai sus menționat, cel de validare a mandatului unui consilier județean.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj din data de 28 octombrie 2015 sunt diponibile aici.

Joomla Templates by Joomla51.com