Actualitate

Consiliul Județean Sălaj reunit în ședință extraodinară, marți, 10 noiembrie 2015

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Sălaj cuprinde 5 proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea se referă la stabilirea prețurilor medii la produsele agricole care vor fi practicate în anul 2016, în vederea evaluării veniturilor obținute din arendă de către proprietarii de terenuri în cazurile în care arenda se exprimă în natură. Astfel, proiectul de hotărâre transpune reglementările legale ce prevăd necesitatea evaluării acestor venituri pe baza prețurilor medii ale produselor agricole propuse de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, în acest caz Direcția pentru Agricultură a județului Sălaj, și stabilite prin Hotărâre a Consiliului județean (pe baza propunerilor mai sus menționate).

Un alt proiect de hotărâre privește stabilirea nivelului taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj pentru anul 2016, așa cum, de altfel prevede Codul fiscal (Legea Nr. 227/2015) dar și Ordonanța Guvernului privind regimul drumurilor (O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificările și compeltările ulterioare). Astfel, nivelul taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj pentru anul 2016, ce face obiectul acestui proiect de hotărâre se referă la diverse avize și autorizații ori documentații elaborate și eliberate de către diverse structuri de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean (certificate de urbanism, autorizații de contruire, documentații tehnico economice – studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.) dar și la diverse servicii oferite populației și diverșilor utilizatori de către instituțiile de profil, subordonate Consiliului județean în domeniul: asistenței sociale, culturii, evidenței populației etc. Un alt aspect al conținutului acestui proiect de hotărâre este acela al stabilirii nivelului tarifelor de utilizare a drumurilor și zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj și în administrarea Consiliului județean (tarife aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule ce depășesc masa totală maximă admisă, admisă pe axă și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe anul 2016, dar și acordurilor prealabile și autorizațiilor de amplasare și acces la drum, ocupării suprafețelor din zona drumurilor județene ori amplasării de cabluri și conducte). Comparativ cu anul 2015, nivelul taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj propus pentru anul 2016 este, în cea mai mare proporție, același. În conformitate cu reglementările legale (Legea Nr.258/2015) care prevăd necesitatea stabilirii cotei de carburanți de către fiecare autoritate publică locală pentru autovehiculele aflate în dotare, un alt proiect de hotărâre este înscris, în acest sens, pe ordinea de zi a ședinței.

În ceea ce privește proiectul de hotărâre referitor la rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe anul 2015, principalele aspecte se referă la alocarea de la bugetul de stat a unor sume pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului (cf. prevederilor O.U.G. 47/2015) pentru susținerea sistemului de protecție al copilului, a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap ori învațământul special și centrul județean de resurse și asistență educațională dar și pentru echilibrarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean. Peste 1.700.000 de lei sunt alocați finanțării categoriilor de cheltuieli descentralizate arătate mai sus și peste 3.400.000 de lei echilibrării bugetului județului.

Alte sume alocate tot de la bugetul de stat și repartizate pe județe (cf. prevederilor H.G. 911/2015) se referă la finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, cuantumul acestora pentru județul Sălaj, depășind 12 milioane de lei. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale de către Consiliul județean se realizează în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor și face obiectul unui alt proiect de hotărâre al ședinței extraordinare. Acest proiect de hotărâre mai cuprinde alocarea de la bugetul de stat și repartizarea a aproape 2.200.000 de lei unităților administrativ teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale (cf. prevederilor O.U.G. 47/2015) în ceea ce privește susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanțare, pe anul 2015.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com