Actualitate

Vineri, 27 noiembrie 2015, începând cu ora 9:00, Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară

"Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre ce vizează diverse sfere de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la cele referitoare la dezvoltarea economico-socială a judeţului, la atribuţiile privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean ori gestionarea patrimoniului judeţului, precum și cooperarea interinstituţională.

Astfel, în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a județului ca și competență exercitată de Consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege, votului consilierilor județeni le va fi supus proiectul de hotărâre care vizează rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2015. Aceasta se datorează în principal, alocării unor subvenții de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli aferente Programului Naţional de Dezvoltare Locală (obiectiv de investiții „Modernizare DJ 110E: km 10+050-18+470: Plopiş-Făgetu”) precum și celor din domeniul asistenței și protecției sociale dar și a analizei execuției bugetare la data de 15 noiembrie a.c., în urma căreia s-au constatat, pe de o parte, la anumite capitole de cheltuieli, în urma unor economii înregistrate la unele articole de cheltuieli, credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. Pe de altă parte, alte categorii de cheltuieli impun efectuarea rectificării bugetelor unor capitole ale clasificaţiei bugetare, precum și alocarea din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean a unor sume pentru finanțarea acestora: ex. sume necesare unor instituții de învățământ special (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei și Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj), suplimentarea finanțărilor inițiale pentru dotarea secțiilor Bibliotecii județene ,,Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, cofinanțări aferente derulării unor proiecte - cheltuieli eligibile aprobate în Cererea de rambursare nr. 1 din cadrul Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020”, unele transferuri din bugetul judeţului către unitățile administrativ-teritoriale (Chieșd, Boghiș, Zalha), în baza acordurilor încheiate, pentru realizarea unor lucrări de primă intervenţie, de reparații și întreținere a unor sectoare a unor drumuri județene ori suplimentarea finanțării alocate inițial etc. În ceea ce privește rectificarea bugetului instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2015, suplimentarea cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi şi a utilităţilor, pe anul în curs, ori unele investiții ce prevăd facilitarea accesului cu tărgi și cărucioare în și din coridorul central, care deservește atât secția de A.T.I. cât și Blocul Operator reprezintă câteva aspecte ale rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Zalău. Activitățile specifice derulate de către alte instituții subordonate Consiliului județean, unele economii realizate ori venituri suplimentare înregistrate de către acestea fac obiectul solicitării acestor instituții în vederea rectificării bugetului. În aceste condiții, sunt supuse aprobării și reactualizarea listei lucrărilor de administrare, întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi podurilor judeţene pe anul 2015, reactualizarea listei detaliate „Alte cheltuieli de investiţii” (la judeţul Sălaj, Centrul Militar Județean, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Biblioteca Judeţeană ,,Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj și la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj), precum şi lista obiectivelor de investiţii ale judeţului, pe anul 2015.

Cinci proiecte de hotărâre se referă la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, ca și atribuție exercitată de către Consiliul județean. Două dintre acestea vizează pe de o parte, unele modificări aduse nivelului de încadrare a posturilor din aparatul de specialitate al Consiliului județean, implicit modificarea statului de funcții, precum și unele modificări aduse nivelului de încadrare a unor funcții publice vacante, iar pe de alta, obligația de a elabora și de a fi supus aprobării Consiliului județean, planul anual de ocupare a funcțiilor publice, centralizat pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acestuia. Un alt proiect de hotărâre se referă la unele modificări ale organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău în principal pentru adaptarea acesteia la noi servicii pe care unitatea spitalicească le va putea oferi pacienților, prin Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, dat fiind proiectul de dotare a acestuia cu un aparat de rezonanță magnetică nucleară (RMN) precum și, în termeni de eficientizare a serviciilor de statistică medicală (raportarea, evaluarea, contractarea serviciilor medicale etc.) odată cu introducerea Cardului Național de Asigurări de Sănătate și a operațiunilor pe care utilizarea acestuia le impune. Completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, în sensul posibilității de cuprindere în serviciile destinate tinerilor aflaţi în situaţii de risc a tinerilor din sistemul de protecţie care termină şcoala profesională sau liceul înainte de împlinirea vârstei de 18 ani şi se află în situaţia în care nu pot fi reintegraţi în familie, nu au consolidate abilităţile de viaţă independentă şi nu sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ de zi și nu pot fi protejaţi în serviciile rezidenţiale de tip centre de plasament, case de tip familial sau serviciul social de tip asistenţă maternală profesionistă, face obiectul unui alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean. Un alt proiect de hotărâre transpune reglementările legale ce prevăd exercitarea de către autoritatea publică județeană, în numele judeţului, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, și se referă la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.

În ceea ce privește gestionarea domeniului public și privat al județului proiectele de hotărâre privesc închirierea unor spații aflate în domeniul public al județului, precum și modificarea unor Hotărâri adoptate anterior de către Consiliul județean.

Un alt proiect de hotărâre vizează asigurarea cadrului pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. Astfel, pentru a răspunde nevoilor de transport ale călătorilor, sunt propuse spre aprobare atribuirea unor licenţe de traseu din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019. Este vorba despre atribuirea traseelor cod 083 Şimleu Silvaniei – Criştelec, 088 Şimleu Silvaniei – Bilghez, 092 Nuşfalău – Şimleu Silvaniei operatorului de transport S.C. ALEXTUR S.R.L declarat câştigător în urma atribuirii electronice din data de 26.10.2015.

Cooperarea interistituțională sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean reprezintă o altă zonă de competență a Consiliului județean, asocierea cu comuna Zalha în ceea ce privește realizarea unor lucrări de de reparaţii şi întreţinere pe drumul judeţean DJ108S (km 20+600-20+640) dar și modificarea Hotărârii Consiliului județean adoptate anteriror privind aprobarea acordului de asociere cu comuna Boghiș, în sensul suplimentării sumelor transferate inițial pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiş - Valcău de Jos (km 7+829-7+884), fac obiectul unor alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj din 27 noiembrie 2015.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com