Actualitate

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară, vineri 18 decembrie 2015, începând cu ora 9:00

6 proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean care se va reuni vineri 18 decembrie 2015, începând cu ora 9:00. Diverse sfere de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 2015/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt vizate de către cele 6 proiecte de hotărâre: dezvoltarea economico-socială a judeţului, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, cooperarea interinstituţională sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean precum și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Astfel, în ceea ce privește competențele exercitate de consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege referitoare la dezvoltarea economică și socială a județului, votului consilierilor județeni le va fi supus proiectul de hotărâre care vizează rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj pe anul 2015. Aceasta se referă în principal la majorarea veniturilor proprii, datorată, pe de o parte încasării peste prevederile bugetare a acestora iar pe de alta, retragerii unor sume alocate anterior unor unități administrativ teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și rămase necheltuite la nivelul alocărilor. Astfel, sumele retrase vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor privind lucrările aflate în derulare și care se apropie de finalizare, pe drumurile județene. Totodată, rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj pe anul 2015 propune diminuarea prevederilor bugetare aferente veniturilor din impozitul pe mijloacele de transport datorat de către unitățile administrativ teritoriale. În ceea ce privește componenta de cheltuieli a bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, principalele aspecte ale rectificării se referă la unele alocări suplimentare necesare finanțării până la finele anului a unor cheltuieli ale Centrului Militar Județean Sălaj, Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Șimleu Silvaniei, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” Sălaj, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Bibliotecii Județene ”Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj etc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 10 decembrie 2015 este de asemenea, supus aprobării votului consilierilor județeni.

Un alt proiect de hotărâre se referă la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, ca și atribuție exercitată de către Consiliul județean. Acesta vizează unele modificări aduse numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj așa cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj Nr. 12 din 27 februarie 2015 și se referă în principal la adaptarea structurii aparatului de specialitate al Consiliului județan la dinamica investițiilor promovate de către instituție în sensul îmbunățirii implementării acestora printr-o monitorizare adecvată a stadiului în care se află, de la procesele de programare/planificare până la recepția acestora la terminarea lucrărilor.

Un alt proiect de hotărâre vizează asigurarea cadrului pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. Astfel, pentru a răspunde nevoilor de transport elevilor de la Şcoala Gimnazială ,,Andrei Mureşanu” din Cehu Silvaniei până în Aluniş, în urma depunerii documentaţiei necesare de către operatorul de transport, este propusă spre aprobare eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul Aluniş – Cehu Silvaniei (Şcoala Gimnazială ,,Andrei Mureşanu”), şi retur, operatorului de transport S.C. ECATERINA S.R.L. Transportul elevilor, din Aluniş, Benesat, Biuşa, la Şcoala Gimnazială ,,Andrei Mureşanu”, Cehu Silvaniei se va efectua cu microbuzul, cinci zile pe săptămână, cu ora de plecare, la dus, din Aluniş, la 7.10 şi ora de plecare, la întors, din Cehu Silvaniei, la 14.15. În aceeași sferă de competență a Consiliului județean, însă cu referire la furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind situațiile de urgență, un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pentru anul 2016 și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile survenite în implementarea proiectului ,,Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord”. Cotizația propusă și solicitată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pentru anul 2016 este majorată, față de cotizația aferentă anului 2015, cu suma de 15,60 mii lei, pentru a acoperi impozitul datorat la bugetul local pentru autospeciala de salvare și lucru la înălțime, care a fost achiziționată în acest an, majorări de întârziere a plății impozitului privind autospecialele primite cu titlu gratuit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” Sălaj precum și penalități și dobânzi aferente corecțiilor financiare. Cuantumul total al cotizației propuse și solicitate este de 55,60 mii lei. Cheltuielile neeligibile în sumă de 298,40 mii lei reprezintă 12,75% (cota parte din proiect aferentă Județului Sălaj) din totalul corecțiilor financiare aplicate și rămase definitive de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului amintit. Proiectul de hotărâre propune de asemenea ca, suma de 354,00 mii lei reprezentând cunatumul, atât al cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pentru anul 2016 cât și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile amintite mai sus, să fie acoperită din debitul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj, creat din sumele alocate acesteia prin Hotărârea nr. 9/2011 a Consiliului Judeţean Sălaj.

Aprobarea Acordului de asociere între Județeul Sălaj și comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ 108S sector Bezded – Cernuc (km 26+200-33+400) face obiectul unui alt proiect de hotărâre ce transpune o altă zonă de competență a Consiliului județean - cooperarea interistituțională sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com