Actualitate

Consiliul județean reunit în ședință ordinară, vineri 22 ianuarie 2016, începând cu ora 9:00

Vineri, 22 ianuarie 2016, Consiliul județean se reunește în prima ședință ordinară a anului 2016, o primă ședință extraordinară a acestuia derulându-se deja pe parcursul acestui an (12 ianuarie 2016). Pe ordinea de zi a ședinței ordinare convocată pentru vineri, 22 ianuarie 2016, sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre ce vizează diverse sfere de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la cele referitoare la dezvoltarea economico-socială a judeţului, la atribuţiile privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean ori gestionarea patrimoniului judeţului, precum și la asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean.

În ceea ce privește dezvoltarea economico-socială a judeţului ca și competență exercitată de Consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege, votului consilierilor județeni le vor fi supuse 3 proiecte de hotărâre: proiectul de hotărâre care vizează aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2016, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de alocare a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și repartizarea acesteia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2016.

Referitor la proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2016, dacă în acest an, cuantumul cel mai important al veniturilor totale ale bugetului județean se încadrează în sfera subvențiilor de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului (ex. susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, susținerea sistemului de protecție a copilului, susținerea programelor privind acordarea de produse lactate și panificație, ori cel de încurajare al consumului de fructe de către elevi etc.), categorii de venituri cu destinația stabilită prin lege. Ponderea cea mai importantă a chetuielilor în structura bugetului o ocupă așadar, domeniul asistenței și protecției sociale defalcat conform clasificației bugetare pe mai multe capitole și subcapitole (ex. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Învățământ – cu subcapitolele aferente programelor de produse lactate și panificație amintite, celui de încurajare a consumului de fructe proaspete, învățământului special etc.). Urmează ca importanță a ponderii cheltuielilor în bugetul total, capitolul drumurilor județene, cuprinzând atât programul de întreținere și reparații (finanțat în cadrul secțiunii de funcționare a bugetului) cât și programul de reabilitare a drumurilor județene și a podurilor (cu finanțare în secțiunea de dezvoltare a bugetului), apoi capitolul referitor la asigurarea serviciilor culturale, susținerii activităților sportive, co-finanțarea unor servicii sociale acordate de către unitățile de cult, a unor cheltuieli în cadrul unor proiecte aflate în derulare, plății contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ etc. (cf. clasificației bugetare Cultură, recreere și religie) și cel aferent sănătății, urmând celelalte capitole ex. protecția mediului, programe de dezvoltare regională, programe, cotizații și contribuții în cadrul unor structuri asociative și organisme instituționale în care județul este membru, dar și alte servicii publice generale ori cheltuieli aferente autorităților executive (cheltuieli de personal, de capital, cele aferente bunurilor și serviciilor) etc.
În schimb, secțiunea de dezvoltare a bugetului județean, cea care cuprinde finanțarea obiectivelor de investiții noi ori cele în continuare (secțiune a bugetului distinctă de cea de funcționare și care împreună structurează cf. reglementărilor în vigoare bugetul județean), chiar dacă are un profil diferit de cel al anilor precedenți (reprezentând 40% din valoarea aceleiași secțiuni a bugetului inițial pe anul 2015), o completare a acesteia (la partea de venituri) este propusă printr-un alt proiect de hotărâre (n.n. proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2016), în vederea creșterii capacității de susținere a investițiilor. Astfel, cheltuielile aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului au următoarea prioritizare (cf. alocărilor aferente): drumurile județene – programul de reabilitare a acestora (diferit de cel de întreținere și reparații finanțat în cadrul secțiunii de funcționare a bugetului) ocupând cea mai importantă pondere (peste 33,7%), urmate de sănătate – peste 28,9% (importante alocări fiind destinate lucrărilor de extindere și reabilitare a Ambulatoriului de specialitate integrat al Spitalului județean, precum și co-finanțarea unor alte lucrări și dotări pt. Spitalul județean) și protecția mediului (peste 16,8%) – cheltuieli aferente proiectului ce vizează managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj, restul de peste 20% din totalul alocărilor secțiunii de dezvoltare a bugetului fiind distribuit între celelalte capitole bugetare.
Bugetul total al județului pe anul 2016 este propus în sumă de 176.827,31 mii lei (aprox. 39.295.000 euro, fiind cu aproape 28% mai redus decât bugetul inițial al anului precedent).

În ceea ce privește proiectul de hotărâre referitor la aprobarea criteriilor de alocare a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și repartizarea acesteia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2016, criteriile de alocare propuse sunt: dobânda, pe anul 2016, aferentă împrumuturilor contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 și programele de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016 (acest din urmă criteriu reprezentând peste 80% din cunatumul alocării iar repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ca subcriteriu al programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016, reprezentând, de asemenea mai bine de 80% din cuantumul alocărilor acestui criteriu). În ceea ce privește sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, acestea se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Alte patru proiecte de hotărâre vizează asigurarea cadrului pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. Astfel, pentru a răspunde nevoilor de transport ale călătorilor, este propusă spre aprobare atribuirea unei licenţe de traseu din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019. Este vorba despre atribuirea traseului cod 118 Jibou - Românaşi (20 km), din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, operatorului de transport S.C. VÎNĂTOR TRANS S.R.L., ca urmare a licitaţiei electronice din data de 09.01.2016. Alte proiecte de hotărâre se referă la aprobarea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale dar și la actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, proiect de hotărâre ce transpune prevederile Legii 92/2007 cu privire la actualizarea programului de transport local prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire, în acest caz fiind vorba despre traseul cod 117 Cehu Silvaniei – Mirşid – Jibou (42 km), care nu a fost atribuit în două şedinţe consecutiv, în urma licitațiilor electronice organizate de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR) – Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi (SAET).

Referitor la asigurarea, potrivit competenţelor Consiliului județean şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educația, aprobarea rețelei unităților de învățământ special de stat care vor funcționa în județul Sălaj în anul școlar 2016-2017 face obiectul unui alt proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean.

În ceea ce privește, pe de o parte gestionarea patrimoniului judeţului dar și gestionarea serviciilor publice din subordine, ca și competențe exercitate de către Consiliul județean, aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului, precum şi a regulamentului, studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu constituie obiectul unui alt proiect de hotărâre.

Alte proiecte de hotărâre se referă la atribuții ale Consiliului județean privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, ca și atribuție exercitată de către Consiliul județean. Unul dintre acestea vizează aprobarea numărului de posturi, organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, Camera Agricolă a Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, iar un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj. Un alt proiect de hotărâre transpune reglementările legale ce prevăd exercitarea de către autoritatea publică județeană, în numele judeţului, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, și se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.

Un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea “Programului de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate, în judeţul Sălaj” pentru anul 2016.

Raportul cu activităţile desfăşurate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj în anul 2015, constituie obiectul unei informări adresate Cosiliului județean.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com