Actualitate

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară, vineri 26 februarie 2016, începând cu ora 9:00

19 proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean care se va reuni vineri, 26 februarie 2016, începând cu ora 9:00. Diverse sfere de competență ale Consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 2015/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt vizate de către cele 19 proiecte de hotărâre: dezvoltarea economico-socială a judeţului, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, gestionarea patrimoniului județului, precum și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean ori gestionarea serviciilor publice din subordinea Consiliului județean.

Astfel, în ceea ce privește competențele exercitate de consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege referitoare la dezvoltarea economică și socială a județului – aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, votului consilierilor județeni le vor fi supuse proiectele de hotărâre care vizează aprobarea valorilor actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj a două obiective de investiţii cuprinse în Programul de investiţii drumuri judeţene şi poduri pe anul 2016, propuse fi realizate așadar, cu fonduri din bugetul propriu al judeţului şi cu fonduri alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj a obiectivului de investiţii ”Reabilitare şi modernizare DJ109E: limită judeţul Cluj - Fodora-Rus, km 17+000-28+320”, derulat prin Programul naţional de dezvoltare locală și proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ191D:Valcău de Jos – Fizeș - Sîg, km 10+800-19+200”, derulat prin același Program.

Alte două proiecte de hotărâre privind gestionarea patrimoniului județului, unul dintre acestea referindu-se la concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil, compus din teren şi construcţii, proprietatea publică a judeţului Sălaj, situat în localitatea Cehu Silvaniei, strada Gh. Doja nr. 97, compus din teren şi construcţii iar celălalt privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietatea publică a judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău, strada Kossuth nr. 71 sunt de asemenea, înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean.

Alte proiecte de hotărâre se referă la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, ca și atribuție exercitată de către Consiliul județean. Acestea vizează unele modificări aduse numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj - organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj și ale Spitalului Județean de Urgență Zalău dar și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj.

Alte proiecte de hotărâre vizează gestionarea serviciilor publice din subordine ca și competență exercitată de consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege și se referă la asigurarea, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura. Astfel, aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău și la Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în cadrul comisiilor de evaluare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, constituie obiectul a trei proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean.
Pe de altă parte, în ceea ce privește asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean referitoare la serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, adoptarea unor măsuri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj ce transpun prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, constituie obiectul unui alt proiect de hotărâre.
În aceeași sferă de competență a Consiliului județean, a gestionării serviciilor publice din subordine, însă cu referire la aprobarea, în condițiile legii, a unor taxe și impozite, un alt proiect de hotărâre se referă la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 143 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2016, în ceea ce privește nivelurile taxelor pentru participarea la „Cursuri de instruire pentru agricultori” propuse de Camera Agricolă a Judeţului Sălaj.

Pentru a răspunde nevoilor de transport ale elevilor de la Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” din Jibou, în localitatea Inău şi retur dar și ale elevilor din localităţile Motiş şi Horoatu Cehului, la şcolile din oraşul Cehu Silvaniei și, în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul Inău - Jibou (Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”) şi retur și a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru traseele Cehu Silvaniei – Motiş şi retur şi Cehu Silvaniei – Horoatu Cehului şi retur, un alt proiect de hotărâre este înscris pe ordinea de zi a ședinței și vizează, în acest sens, aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Alte proiecte de hotărâre care se referă la modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj dar și la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Lup Gheorghe, se află înscrise pe ordinea de zi a ședinței iar cu titlu de informare, Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj și raportul Preşedintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi al hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj în anul 2015.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com