Actualitate

Marți, 29 martie 2016, începând cu ora 9:00, Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară

Ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean care se va reuni marți, 29 martie 2016, începând cu ora 9:00, numără 11 proiecte de hotărâre care vizează diverse sfere de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, cele 11 proiecte de hotărâre se referă la aspecte privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, gestionarea patrimoniului județului, precum și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean ori gestionarea serviciilor publice din subordinea consiliului județean.

În ceea ce privește competențele exercitate de consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege referitoare la dezvoltarea economică și socială a județului –, votului consilierilor județeni le vor fi supuse 3 proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea vizează aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului judeţean, pe anul 2016. Principalele aspecte ale rectificării bugetare sunt determinate de analiza excuției bugetare la 15 martie a.c. și se referă, pe de o parte la majorarea prevederilor bugetare în ceea ce privește veniturile, acestea având diverse surse de finanțare (ex. venituri din dividende ce depășesc veniturile prevăzute la acest cod de venit în bugetul inițial aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 4/22.01.2016, sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, donații și sponsorizări, venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale etc.) dar și la efectuarea rectificării bugetelor unor capitole de cheltuieli și alocarea sumelor necesare finanțării acestora (ex. realizarea unor documentații tehnice pentru diverse proiecte ce vor fi înaintate spre finanțare nerambursabilă sau finanțate prin bugetul județului, modificarea prevederilor bugetare trimestriale pentru realizarea lucrărilor de administrare, întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi podurilor judeţene pe anul 2016 – executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale, finanțarea etapei a II-a a proiectului de cercetare arheologică sistematică "Viața urbană pe frontiera de nord a Imperiului Roman. Orașul roman Porolissum - monumente publice și rezidențe private (2015-2016)", finanțarea unor lucrări și dotări cu aparatură medicală pentru diverse secții ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, etc.). Alte proiecte de hotărâre se referă la aprobarea Contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2015 dar și, în exercitarea de către consiliul județean în numele judeţului, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii, la aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exerciţiul financiar 2015, la S.C. ”Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău.

Alte proiecte de hotărâre se referă la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, ca și atribuție exercitată de către consiliul județean. Acestea vizează, pe de o parte aspecte referitoare la activitatea financiară și cea de administrare pe anul 2015 a S.C. ”Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, iar pe de alta, unele modificări aduse numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj - organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Zalău și Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.

Alte două proiecte de hotărâre privind gestionarea patrimoniului județului și a serviciilor publice din subordine, unul dintre acestea referindu-se la retragerea dreptului de administrare conferit Comunei Gîrbou pentru tronsonul de drum județean DJ 108S: DN 1C-Rus-Zalha-Bezded-Cernuc-DJ 108B, km 26+200 – 33+400 iar celălalt privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului datorată unor actualizări ale acestuia în conformitate cu diverse modificări ale legislației incidente cât și a evoluției situației concrete a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică şi privată a Judeţului Sălaj, sunt de asemenea, înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean.

Pentru a răspunde nevoilor de transport rutier ale pasagerilor unor curse regulate dar și regulate speciale de pe teritoriul județului Sălaj, pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise alte două proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea se referă la aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport care au depus documentaţia necesară și care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea acestor licențe pentru diverse trasee: ex. Cristolţ - Jibou (Liceul Tehnologic „Octavian Goga”şi Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”) şi retur, Jibou (S.C. Giacomo Exim S.R.L. şi S.C. FVL Internaţional S.R.L.) – Tihău – Gâlgăul Almaşului - şi retur, Ciocmani – Cristolţel – Someş Odorhei (S.C. Vigano SRL) şi retur, Zalău – Mirşid - Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Cehu Silvaniei – Benesat - Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Someş Odorhei – Traniş – Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Ileanda – Răstoci – Băbeni - Ciocmani – Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Sânmihaiu Almaşului – Hida - Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Românaşi – Creaca - Jibou (S.C. Takata S.R.L. Jibou) şi retur, Cristolţ – Prodăneşti - Jibou (S.C. Takata S.R.L.Jibou) şi retur, Zalău – S.C. Romdinarom S.R.L. Zalău şi retur.
Un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, în urma solicitării de modificare a graficului de circulație pe anumite trasee. Acestea se referă la următoarele trasee: traseul 040 Zalău – Sânpetru Almaşului – Voivodeni (modificarea capătului de linie, astfel încât C1 să pornească din Zalău la ora 6.50 cu întoarcere din Voivodeni la ora 14.00; C1 la întors şi C2 la dus va circula numai până în localitatea Hida), traseul 041 Fildu de Sus – Tetiş – Zalău (plecarea din Fildu de Sus la 5.50 cu sosire în Zalău la 7.40, plecarea din Zalău la 14.10 cu sosire în Fildu de Sus la 16.00, eliminarea staţiilor Stâna (ramificaţie) şi Sântămărie (ramificaţie)) și traseul 118 Jibou – Românaşi (prelungirea capătului de traseu din localitatea Românaşi până în localitatea Agrij, astfel traseul va deveni cod 118 Jibou – Românaşi – Agrij; plecări din Agrij: orele 7.00, 13.00, cu sosire în Jibou la orele 7.40, 13.40 în zilele 1 - 5., plecări din Jibou: orele 12.00, 14.15 cu sosire în Agrij la orele 12.40, 14.55 în zilele 1- 5).

Alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței se referă la validarea mandatului unui consilier județean – domnul Iepure Ioan Viorel, ca urmare a constatării încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Lup Gheorghe și, implicit la completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Sălaj.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com