Actualitate

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară, vineri, 22 aprilie 2016, începând cu ora 9:00

22 proiecte de hotărâre se află înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean care se va reuni vineri, 22 aprilie 2016, începând cu ora 9:00, acestea vizând diverse sfere de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: dezvoltarea economico-socială a judeţului, gestionarea patrimoniului județului, precum și asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean ori gestionarea serviciilor publice din subordinea consiliului județean, dar și organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.

În ceea ce privește competențele exercitate de consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege referitoare la dezvoltarea economico-socială a județului, fie relative la aprobarea bugetului propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, fie la aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean –, votului consilierilor județeni le vor fi supuse 9 proiecte de hotărâre.

Unul dintre acestea vizează aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului judeţean, pe anul 2016. Principalele aspecte ale rectificării bugetare sunt determinate de rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 pentru: Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău (ex. diminuarea contribuţiei consiliului judeţean alocate pentru lucrările de reparații capitale la Corpul A, al secţiei Pneumologie a Spitalului județean, ca urmare a faptului că Ministerul Sănătăţii urmează să transfere spitalului sume pentru cofinanţarea acestor lucrări, suplimentarea sumelor alocate iniţial pentru proiectul vizând „Reabilitarea, modernizarea și dotarea pavilionului secției de Boli Infecțioase”, lucrare inclusă în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții S.A. București, suplimentarea vizând susținerea unor cheltuieli neeligibile - amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, studii de teren, taxe pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii etc. -), pentru Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (ex. atragerea unor finanțări pentru derularea unor proiecte specifice ori utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru suplimentarea prevederilor inițiale necesare achiziționării unui pian concert) şi pentru Camera Agricolă a Judeţului Sălaj (ex. derularea unor cursuri de instruire și calificare profesională pentru: ,,Lucrător în creșterea animalelor”; ,,Managementul exploatațiilor agricole”; ,,Agricultura ecologică”; ,,Agromediu și climă, încasările contravalorii acestora determinând majorarea veniturilor proprii și implicit a cheltuielilor), dată fiind, așadar, dinamica unor proiecte și acțiuni aflate în implementare ori derulate de către instituțiile amintite, dar și de transpunerea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016, referitoare la sprijinul financiar alocat, din bugetul propriu al județelor, susținerii cheltuielilor materiale aferente întreţinerii, dotării şi funcţionării sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană.

Alte aspecte ale rectificării bugetare se referă la alocarea unor sume prevăzute pentru al IV-lea trimestru al acestui an proiectului de extindere și reabilitare a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău în trimestrul al II-lea a.c. dat fiind stadiul efectiv al lucrărilor, corelat cu graficul de execuţie, ce expun o finalizare mai devreme a lucrărilor de reabilitare față de termenul estimat inițial, dar și reactualizarea listei obiectivelor de investiţii ale judeţului, pe anul 2016, la următoarele obiective „Hangar, platformă, heliport și spații aferente, localitatea Jibou” (suplimentarea sumelor alocate inițial proiectului) și servicii de proiectare – faza SF aferente lucrării de investiţie „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru Integrat Medico-Social Ileanda”, utilizarea acestor sume din excedentul bugetului local al anilor precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului făcând obiectul unui alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare.
Alte proiecte de hotărâre se referă la aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe trimestrul I 2016 (în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare) dar și la aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru perioada 01.05.2016 - 31.12.2016 (determinate de majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 1 mai a.c. și a faptului că la baza stabilirii tarifelor se are în vedere cuantumul salariului minim brut).
Pe de altă parte, aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean ca și atribuție exercitată de către consiliul județean privind dezvoltarea economico-socială a judeţului dar și a gestionării patrimoniului judeţului, constituie obiectul unor alte proiecte de hotărâre supuse votului consilierilor județeni. Acestea se referă la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici a două obiective de investiții („Modernizare drum judeţean DJ109A: limită jud. Cluj - Hăşmaş, km 58+000-59+604” și „Modernizare drum judeţean DJ110A: Archid – limită jud. Satu Mare, km 12+500-13+430” – determinate de actulizarea prețurilor la materii prime, materiale, manopera, utilaje odată cu diminuarea cotei taxei pe valoarea adăugată începând cu 1 ianuarie 2016) dar și la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici a trei obiective de investiții („Lucrări suplimentare hangar, platformă, heliport, spaţii aferente şi întocmirea documentaţiei în vederea autorizării heliportului din localitatea Jibou”, „Amenajare săli de clasă şi curte pentru Centru Şcolar pentru educaţie incluzivă Şimleul Silvaniei - structura Speranţa Zalău”, „ Restaurare ansamblu Castel Beldy” – faza DALI, documentații necesare atât realizării unor lucrări în completare în vederea autorizării investițiilor aflate în implementare ori a pregătirii unor aplicații pentru finanțarea unor noi investiții din surse nerambursabile).

Alte trei proiecte de hotărâre privind gestionarea patrimoniului județului - unul dintre acestea referindu-se la modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului, cu modificările şi completările ulterioare (la Secţiunea I-BUNURI IMOBILE-CONSTRUCŢII ŞI TERENURI AFERENTE, poziția identificată în jud. Sălaj localitatea Jibou, str. Stejarilor, Nr.199 – Centru de evenimente și teren aferent, inițial ansamblul Beldy, implicit cu retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 142 din 30.10.2009 ), un altul privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unei suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului dar și cel referitor la darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" Filiala Judeţeană Sălaj a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al judeţului -, sunt de asemenea, înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului județean.

Pentru a răspunde nevoilor de transport rutier ale pasagerilor unor curse regulate dar și regulate speciale de pe teritoriul județului Sălaj, pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise alte două proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea se referă la aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport care au depus documentaţia necesară și care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea acestor licențe pentru diverse trasee: ex. asigurarea transportului elevilor pe traseul Solomon – Gârbou - Jibou (Liceul teoretic ,,Ion Agârbiceanu”) şi retur, precum şi pentru asigurarea transportului angajaţilor pe traseul Solomon – Brâglez – Surduc (S.C. Conf Maryline S.R.L.) şi retur.
Un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, în urma solicitării de modificare a graficului de circulație pe traseul cod 023 Zalău – Sîg – Fizeş. Modificările se referă la introducerea cursei C6, până în localitatea Tusa, pe perioada anului şcolar. De asemenea, cursa C1 cu plecare din municipiul Zalău la ora 7.15, va realiza transportul pasagerilor până în localitatea Tusa.Totodată se va introduce încă un autovehicul pentru a se executa în condiţii optime cursele pe traseul cod 023 Zalău – Sîg – Fizeş.

Alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 6 din 22.01.2016 privind aprobarea Programului de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, pentru anul 2016 (modificări ce vizează calendarul sesiunilor apelurilor de proiecte), la aprobarea stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordine (în ceea ce privește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, dat fiind numărul ridicat de deplasări în teritoriu ce vizezează unele evaluări de specialitate ale beneficiarilor și serviciilor de asistență socială) dar și la aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, la Muzeul de Istorie şi Artă - Zalău și la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com