Actualitate

Duminică, 26 iunie 2016, Consiliul județean Sălaj s-a întrunit în ședința de constiuire a celui de-al VII-lea mandat al instituției județene (2016-2020)

În conformitate cu Ordinul nr. 177/15 iunie 2016 al Prefectului județului Sălaj privind modificarea art.1 din Ordinul nr. 170/8 iunie 2016 cu privire la convocarea consilierilor județeni în ședința de constituire a Consiliului județean Sălaj, duminică, 26 iunie 2016 s-a derulat, la cea de-a doua convocare, ședința de constituire a Consiliului județean Sălaj. Ședința de constituire a întrunit condițiile legale, toți cei 31 de consilieri aleși fiind prezenți, asigurând astfel, în conformitate cu prevederile legale, cvorumul constituirii acesteia (prezența a 2 treimi din numărul total al consilierilor județeni aleși).

După alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni, validarea acestora și depunerea jurământului de către consilierii județeni, s-a trecut la adoptarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi a ședinței de constituire a Consiliului județean Sălaj.

Astfel, constituirea Consiliului județean a fost supusă votului consilierilor județeni, fiind aprobată în unanimitate de către aceștia. Celelalte puncte de pe ordinea de zi a ședinței au vizat alegerea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai Consiliului județean, precum și organizarea comisiilor de specialitate ale instituției județene.

În urma exprimării votului consilierilor județeni, a fost ales, cu majoritatea voturilor exprimate, în calitatea de președinte al Consiliului județean Sălaj domnul Marc Tiberiu, domnul Szilágyi Róbert – István și domnul Panie Sergiu fiind aleși, de asemenea cu majoritatea voturilor exprimate, în calitate de vicepreședinți ai Consiliului județean.

De asemenea, a fost adoptată hotărârea privind componența numerică și nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului județean pe principalele domenii de activitate, ce acoperă întreaga sferă de atribuții conferite prin lege autorității județene (Comisia 1 – Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, Comisia 2 – Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisia 3 – Comisia pentru agricultură, servicii publice, comerț și turism, Comisia 4 – Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport și agrement, Comisia 5 – Comisia pentru admnistrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor).

Joomla Templates by Joomla51.com