Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 16.04.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 7,5% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2019

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor aferente

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019, şi estimări pentru anii 2020 – 2022

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, pentru sport, tineret și recreative

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului, pentru anul 2019

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj la implementarea proiectului „Venus – împreună pentru o viaţă în siguranţă”

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj la implementarea proiectului „TEAM –UP: progres în calitatea îngrijirii alternative copiilor”

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com