Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj

Beneficiar:Județul Sălaj

Cod apel: POCA/333/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 83/29.03.2018

Cod SIPOCA99/Cod MySMIS 121622

 

Scopul proiectului: Creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică

Obiectivul general: îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin implementarea instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (CAF), pentru instituţia Consiliul Judeţean Sălaj;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creşterea eficienţei serviciilor oferite de către administraţia publică prin formarea / instruirea a 50 de angajaţi de la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj care vor urma programe de formare/instruire certificate în domeniul CAF;
  2. Creşterea capacităţii personalului de a contribui la evaluare prin implicarea acestuia în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină, precum şi în propunerea de soluţii concrete pentru îmbunătăţirea / eficientizarea activităţii în domeniile respective.
  3. Dezvoltarea instrumentelor de comunicare internă şi informare şi a instrumentelor şi procedurilor CAF în vederea îmbunătăţirii continue a modului de funcţionare a organizaţiei şi a serviciilor furnizate de aceasta şi realizarea planului de îmbunătăţiri a proceselor organizaţionale în urma aplicării instrumentelor de autoevaluare.

Rezultate preconizate:

   • o procedură CAF implementată instituţional cuprinzând planul de acţiuni elaborat în vederea îmbunatăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj;
   • 50 de angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj instruiţi în domeniile: managementul şi implementarea CAF precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF, la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Sălaj.

Valoarea totala a proiectului: 522.988,78 lei cu TVA din care:

   • 444.540,46 lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 67.988,54 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 10.459,78 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 18 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: 29.03.2018

Data finalizării: 29.09.2019

Echipa de proiect:

 • Avram Lucia-Monica – Manager de proiect;
 • Oros Adriana-Paula – Asistent manager;
 • Buhățel Anca-Raluca – Responsabil juridic;
 • Brândușan Daniela-Letiția – Responsabil financiar;
 • Călinici Emanuela Ioana – Responsabil comunicare;
 • Dîrjan Alina-Monica – Responsabil achiziții publice;
 • Kovacs Lorand-Szilveszter - Specialist IT.

Stadiu actual:

 • a fost publicat comunicatul de presă cu ocazia semnării Contractului de finanțare;
 • au fost transmise la AM POCA 3 Rapoarte de progres;
 • au fost transmise spre aprobare 4 Cereri de rambursare, iar în urma verificării de către AM POCA, sumele solicitate au fost rambursate;
 • în data de 21.01.2019 au fost finalizate cursurile de instruire/formare grup țintă aferente modulului 1 - "Managementul și implementarea CAF", din cadrul proiectului;
 • în perioada 31.01.2019-21.02.2019 au fost derulate cursurile de instruire/formare grup țintă aferente modulului 2 - "Evaluarea și monitorizarea implementării CAF", din cadrul proiectului;
 • au fost recepționate obiectele de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management realizate în cadrul contractului nr. 10458/17.07.2018;
 • au fost recepționate mijloacele fixe pentru echipa de management realizate în cadrul contractului nr. 10940/26.07.2018;
 • au fost recepționate materiale de informare, comunicare și publicitate realizate în cadrul contractului nr. 11402/06.08.2018.
 • au fost recepționate livrabilele aferente tranșei 1 realizate în cadrul contractului nr. 12403/29.08.2018.
 • a fost semnat Actul adițional nr.1 la Contractul de Finanțare nr. 83/29.03.2018 prin care durata de implementare a proiectului a fost prelungită cu 6 luni, respectiv până în 29.09.2019

Contracte semnate:

 • Contractul nr. 10458/17.07.2018, având ca obiect furnizare obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management din cadrul proiectului;
 • Contractul nr. 10940/26.07.2018, având ca obiect furnizare mijloace fixe pentru echipa de management;
 • Contractul nr. 11402/06.08.2018, având ca obiect servicii de informare, comunicare și publicitate în cadrul proiectului.
 • Contractul nr. 12403/29.08.2018, având ca obiect prestarea de servicii de instruire/formare grup țintă în cadrul proiectului;
 • Contractul nr. 4195/27.03.2019, având ca obiect prestarea de servicii de consultanță și implementare CAF

Se află în pregătire:

 • elaborarea documentației justificative privind prelungirea perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 83/29.03.2018 prin Act adițional și transmiterea acestora către AM POCA în vederea aprobării.
 • elaborarea documentației pentru achiziția serviciilor de organizare a unei conferințe la finalizarea proiectului pentru disemnarea infromațiilor despre proiect.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Avram Lucia-Monica
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"  

 

Comunicat de lansare

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Joomla Templates by Joomla51.com