R O M A N I A
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR. 37

din 29 MAI 2003

privind stabilirea unor tarife si majorarea taxelor si tarifelor

in sume fixe stabilite de catre Consiliul Judetean Salaj pe anul 2004
Consiliul Judetean Salaj;

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Salaj;

- Raportul de specialitate nr.1958 din 20 mai 2003 al Directiei Economice;

- Prevederile art.48, art.72,73 si 74 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, modificata si completata, prevederile art.72.01 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin H.G. nr.1278/2002 modificata si completata prin H.G. nr.149/2002 si ale art.104 alin.(1) lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R AS T E:


Art.1. Se stabilesc taxele pentru serviciile oferite utilizatorilor de catre Biblioteca Judeteana Ionita Scipione Badescu Salaj pentru anul 2004 conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se majoreaza cu pana la 50 % taxele si tarifele prevazute in anexele 2-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Tarifele pentru depasirea limitelor de greutate si gabarit prevazute in anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean nr.51 din 2 noiembrie 1998 precum si tarifele pentru servicii de protectia plantelor cuprinse in anexa nr.5 din Hotararea nr.79 din 25 noiembrie 2002 a Consiliului Judetean Salaj raman neschimbate.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare cu data de 1 ianuarie 2004.
 
 - 2 -Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

Art.6. Prezenta hotarare se comunica unitatilor mentionate la art.5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PRESEDINTE,                                                                       CONTRASEMNEAZA:
 
 

        LEONTIN BORDAS                                                               SECRETARUL GENERAL AL
                                                                                                      JUDETULUI,
                                                                                                      MIRCEA CHISU