Hotărâri 2015

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999


Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secţiunii de dezvoltare pe anul 2014

 

Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2015 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015, şi estimări pentru anii 2016 - 2018

 

Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2015 privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. "Pază Obiective şi Intervenţie" S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2015 privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2015-2016

 

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2015 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj, numirea managerului, aprobarea planului de management şi a duratei contractului de management

 

Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2015 privind retragerea Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj, din calitatea de membru asociat în cadrul Asociaţiei "Clubul Sportiv VOLEI MUNICIPAL ZALĂU"

 

Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2015 privind solicitarea trecerii unui bun aflat în domeniul public al Statului Român, din administrarea Instituției Prefectului județului Sălaj în administrarea Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 10 din 31 ianuarie 2015 privind modificarea statutului asociației "HANDBAL CLUB Zalău"

 

Hotărârea nr. 11 din 27 februarie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 13 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în cadrul comisiei de evaluare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

Hotărârea nr. 14 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în cadrul comisiei de evaluare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

Hotărârea nr. 15 din 27 februarie 2015 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj

 

Hotărârea nr. 16 din 27 februarie 2015 privind aprobarea "Programului de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate, în judeţul Sălaj" pentru anul 2015

 

Hotărârea nr. 17 din 27 februarie 2015 privind aprobarea participării Județului Sălaj în Proiectul "Uniţi în diversitate – patrimoniul cultural a patru regiuni"(United in variety – cultural heritage of four regions)

 

Hotărârea nr. 18 din 27 februarie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din 25 ianuarie 2011 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului, precum şi a regulamentului, studiului de oportunitate, a caitului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu

 

Hotărârea nr. 19 din 27 februarie 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu nr. 67, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 20 din 27 februarie 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10, aflat în domeniul privat al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 21 din 27 februarie 2015 privind darea în folosinţa gratuită a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, pe termen limitat, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 22 din 27 februarie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici - faza SF, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ109E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus - Buzaş - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km: 17+000 – 62+782"

 

Hotărârea nr. 23 din 27 februarie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare drum judeţean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca" - fazele SF şi PT + DDE, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 24 din 27 februarie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici în faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere, reabilitare şi dotare Ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău"

 

Hotărârea nr. 25 din 27 februarie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici în faza de studiu de investiţie pentru proiectul "Dotare cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău"

 

Hotărârea nr. 26 din 27 februarie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 27 din 27 februarie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru operatorul de transport S.C. TRANSURBIS S.A.

 

Hotărârea nr. 28 din 27 februarie 2015 privind trecerea unui imobil situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor, nr.1, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Sălaj şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., a amplasamentului necesar realizării investiţiei "Construire şi dotare sală de sport" în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social

 

Hotărârea nr. 29 din 30 martie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 30 din 30 martie 2015 privind aprobarea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexele la acestea, pe anul 2014

 

Hotărârea nr. 31 din 30 martie 2015 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exerciţiul financiar 2014, la S.C. "Pază Obiective şi Intervenţie" S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 32 din 30 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din judeţul Sălaj, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Hotărârea nr. 33 din 30 martie 2015 privind alocarea unor sume din bugetul Judeţului Sălaj pe anul 2015 pentru finanţarea unor activităţi sportive de interes naţional desfăşurate de Clubul Sportiv "Fotbal Club" Zalău şi Clubul Sportiv "Phoenix" Şimleu Silvaniei, în vederea participării la campionatele naţionale organizate pe ramuri de sport

 

Hotărârea nr. 34 din 30 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 35 din 30 martie 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 36 din 30 martie 2015 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. "Pază Obiective şi Intervenţie" S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată "Pază Obiective şi Intervenţie", prin reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj

 

Hotărârea nr. 37 din 30 martie 2015 privind desemnarea unui cenzor la S.C. "Pază Obiective şi Intervenţie" S.R.L.

 

Hotărârea nr. 38 din 30 martie 2015 privind acceptarea donaţiei unui bun mobil - autoturism DACIA – de la Fundaţia International Research and Exchanges Board (IREX) în favoarea Bibliotecii Judeţene "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj

 

Hotărârea nr. 39 din 30 martie 2015 privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj, a obiectivului de investiţii "Reabilitare drum judeţean DJ 108 F, Şimleu Silvaniei - Moiad, km: 4+200 -16+000", derulat prin Programul naţional de dezvoltare locală

 

Hotărârea nr. 40 din 30 martie 2015 privind aprobarea valorii actualizate a investiției şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj, a obiectivului de investiţii "Pod peste Valea Crasnei pe DJ 110 B, localitatea Derşida, Km: 25 + 016", derulat prin Programul naţional de dezvoltare locală

 

Hotărârea nr. 41 din 30 martie 2015 privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj a obiectivului de investiţii "Modernizare drum judeţean DJ 110 E, Nuşfalău - Plopiş, Km: 0+000-10+050", derulat prin Programul naţional de dezvoltare locală

 

Hotărârea nr. 42 din 30 martie 2015 privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj, a obiectivului de investiţii "Modernizare drum judeţean DJ 110 E, Plopiş - Făgetu, km: 10+050-18+470", derulat prin Programul naţional de dezvoltare locală

 

Hotărârea nr. 43 din 30 martie 2015 privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor, nr. 1, judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 44 din 30 martie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 45 din 30 martie 2015 privind aprobarea măsurilor necesare pentru organizarea și coordonarea activităților de înregistrare a circulației rutiere pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 46 din 30 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 47 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe trimestrul I 2015

 

Hotărârea nr. 48 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Programului de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Sălaj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 49 din 30 aprilie 2015 privind desemnarea Camerei Agricole a Judeţului Sălaj pentru eliberarea avizelor consultative necesare pentru obţinerea atestatelor de producător

 

Hotărârea nr. 50 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 51 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

 

Hotărârea nr. 52 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea asocierii dintre Județul Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj cu Fundaţia SERA ROMÂNIA

 

Hotărârea nr. 53 din 30 aprilie 2015 privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei SERA ROMANIA, a unui teren aflat în domeniul public la judeţului Sălaj, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 54 din 30 aprilie 2015 privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 55 din 30 aprilie 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 56 din 30 aprilie 2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu, nr. 29, aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 57 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Hangar elicopter S.M.U.R.D. şi spaţii aferente"

 

Hotărârea nr. 58 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea participării Judeţului Sălaj la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național"- anul 2015, în vederea achiziționării unui autoturism pentru Centrul Militar Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 59 din 30 aprilie 2015 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 60 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 61 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Zalău

 

Hotărârea nr. 62 din 30 aprilie 2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Sălaj în domeniul privat al județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 63 din 30 aprilie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., a amplasamentului necesar realizării investiției "Construire și dotare sală de sport" în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social

 

Hotărârea nr. 64 din 29 mai 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 65 din 29 mai 2015 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național" - anul 2015, în vederea achiziționării unor autoturisme

 

Hotărârea nr. 66 din 29 mai 2015 privind aprobarea participării Centrului de Asistenţă Medico - Socială Ileanda, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național" – anul 2015, în vederea achiziționării unui autoturism

 

Hotărârea nr. 67 din 29 mai 2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 68 din 29 mai 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 69 din 29 mai 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor locuri de parcare din incinta imobilului situat în municipiul Zalău, str. Lt.Col. Pretorian nr.100, aflate în domeniul privat al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 70 din 29 mai 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 71 din 29 mai 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 48 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Programului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Sălaj aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 72 din 22 iunie 2015 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al Judeţului Sălaj către unele unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate, ca urmare a fenomenelor meteorologice din luna mai 2015

 

Hotărârea nr. 73 din 22 iunie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 74 din 22 iunie 2015 privind majorarea bugetului "Programului de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Sălaj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 48 din 30 aprilie 2015 şi repartizarea sumelor alocate unităţilor de cult eligibile

 

Hotărârea nr. 75 din 22 iunie 2015 privind retragerea Consiliul Judeţean Sălaj, din calitatea de membru asociat în cadrul Asociaţiei "HANDBAL CLUB Zalău"

 

Hotărârea nr. 76 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 78 din 30 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 151 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2015

 

Hotărârea nr. 79 din 30 iunie 2015 privind aprobarea finanţării unor activităţi sportive de interes naţional desfăşurate de Asociaţia „HANDBAL CLUB Zalău”

 

Hotărârea nr. 80 din 30 iunie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între judeţul Sălaj şi comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ191C: Huseni - Ratin, km 4+200-9+500

 

Hotărârea nr. 81 din 30 iunie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între judeţul Sălaj şi comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ108S: sector Zalha-Bezded, km 21+100-23+100

 

Hotărârea nr. 82 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 55 din 31 mai 2013 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

 

Hotărârea nr. 83 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 84 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 69 din 29 mai 2015 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor locuri de parcare din incinta imobilului situat în municipiul Zalău, str. Lt. Col. Pretorian nr. 100, aflate în domeniul privat al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 85 din 30 iunie 2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Sălaj, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116 din 28 septembrie 2012

 

Hotărârea nr. 86 din 23 iulie 2015 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2015

 

Hotărârea nr. 87 din 23 iulie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 88 din 23 iulie 2015 pentru modificarea Anexei nr. 5b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 89 din 23 iulie 2015 privind aprobarea taxelor percepute de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, pentru anul şcolar 2015-2016

 

Hotărârea nr. 90 din 23 iulie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 91 din 17 august 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 92 din 17 august 2015 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum județean DJ 109A: limită județ Cluj-Hăşmaş, km 58+000-59+604"

 

Hotărârea nr. 93 din 17 august 2015 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 109 E: limită județul Cluj – Fodora - Rus, km:17+000-28+320"

 

Hotărârea nr. 94 din 17 august 2015 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum județean DJ 110A: Archid - limită județ Satu Mare, km: 12+500-13+430"

 

Hotărârea nr. 95 din 28 august 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 96 din 28 august 2015 privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean și din instituţiile publice subordonate

 

Hotărârea nr. 97 din 28 august 2015 privind aprobarea utilizării de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Transilvania de Nord" Cluj a sumei de 10,80 mii lei pentru plata impozitului datorat pe perioada 2011-2015 asupra autospecialelor date în folosinţă, cu titlu gratuit, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" Sălaj

 

Hotărârea nr. 98 din 28 august 2015 privind alocarea unor sume din bugetul Județului Sălaj pe anul 2015 pentru finanțarea unor activități sportive de interes național desfășurate de Clubul sportiv A.C.S. LUCEAFĂRUL BĂLAN

 

Hotărârea nr. 99 din 28 august 2015 privind completarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 100 din 28 august 2015 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj a unui imobil situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor, nr. 1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 101 din 28 august 2015 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor, nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 102 din 28 august 2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu, nr. 29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 103 din 28 august 2015 privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor spaţii situate în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 104 din 28 august 2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unor spaţii, din imobilul situat în municipiul Zalău, p-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 105 din 28 august 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Șimișna pentru realizarea unor lucrări de refacere rampe de acces la podețul provizoriu din cadre tip C3 înfrățite peste Valea Șimișnei pe DJ 109A

 

Hotărârea nr. 106 din 28 august 2015 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău - Fizeș - Sîg, km 10+800-19+200"

 

Hotărârea nr. 107 din 28 august 2015 privind aprobarea Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene, din administrarea Consiliului Județean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2015-2016

 

Hotărârea nr. 108 din 28 august 2015 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 109 din 28 august 2015 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției de Sănătate Publică Sălaj, a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10, aflat în domeniul privat al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 110 din 28 august 2015 privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare al Județului Sălaj - componenta colectare și transport deșeuri municipale

 

Anexă la hotărârea nr. 110 din 28 august 2015 privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare al Județului Sălaj - componenta colectare și transport deșeuri municipale

 

Hotărârea nr. 111 din 30 septembrie 2015 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ghețe Mircea-Raul

 

Hotărârea nr. 112 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr.1b, 4b și 6b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 113 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni(DN 1H)- Cehu Silvaniei (DJ 196)"- faza SF, în vederea promovării pentru finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 114 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: limită jud. Cluj – Buciumi – Agrij - Românași (intersecție cu DN 1F), km: 7+400-39+627"- faza SF, în vederea promovării pentru finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 115 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare curte interioara 1010 mp, la Centrul de Asistență Medico - Socială - ILEANDA"

 

Hotărârea nr. 116 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea devizului general şi al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi recompartimentare clădire, str. Salcâmilor, nr. 1, destinată funcţionării Centrului de Recuperare pentru Copii cu Handicap Zalău şi a arhivei D.G.A.S.P.C. Sălaj"

 

Hotărârea nr. 117 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gîlgău pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ 109F: Fodora (DJ 109E) - Bîrsău Mare, km 0+000-0+850

 

Hotărârea nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Boghiş pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ 191D: Boghiş - Valcău de Jos, km 7+829-7+884

 

Hotărârea nr. 119 din 30 septembrie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 120 din 30 septembrie 2015 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj a drumului comunal DC 7A: DN1F- Monument Mihai Viteazul

 

Hotărârea nr. 121 din 30 septembrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Filialei Sălaj a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu, nr. 29, aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 122 din 30 septembrie 2015 privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, Piața 1 decembrie 1918, nr. 11, aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 123 din 30 septembrie 2015 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției Județene de Evidența Persoanelor asupra unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12

 

Hotărârea nr. 124 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea Acordului de Cooperare între S.C. Silcotub S.A., Județul Sălaj și Spitalul Județean de Urgență Zalău

 

Hotărârea nr. 125 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 126 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 127 din 28 octombrie 2015 privind validarea mandatului unui consilier județean

 

Hotărârea nr. 128 din 28 octombrie 2015 privind completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 129 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2015

 

Hotărârea nr. 130 din 28 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 131 din 28 octombrie 2015 pentru modificarea Anexelor nr.1a şi nr.1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 132 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Zid de protecţie la Staţia de transfer Crasna"- proiectare și execuție

 

Hotărârea nr. 133 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400 - 19+000" - faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 134 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 196: lim. jud. Satu–Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150" - faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 135 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Drum acces „Ansamblu Castel Beldy" - faza DALI

 

Hotărârea nr. 136 din 28 octombrie 2015 privind acordul Consiliului Judeţean Sălaj pentru realizarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău a obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare şi dotare PAVILION INFECŢIOASE" şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., a amplasamentului - pavilion infecţioase - situat în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr.24, judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 137 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Carastelec pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ110: Dumuslău–Carastelec, km 10+500-16+600

 

Hotărârea nr. 138 din 28 octombrie 2015 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 139 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea valorificării materialului lemnos situat pe aliniamentele drumurilor judeţene

 

Hotărârea nr. 140 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Chieșd pentru realizarea unor lucrări de primă intervenție pe drumul județean DJ 108F: Chieșd-lim. jud. Satu Mare, km 27+700-29+500, județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 141 din 10 noiembrie 2015 privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 142 din 10 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 143 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2016

 

Hotărârea nr. 144 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea prețurilor medii la produse agricole, care vor fi practicate în anul 2016, în vederea evaluării veniturilor în natură, obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

 

Hotărârea nr. 145 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordine

 

Hotărârea nr. 146 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 147 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Boghiş pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiş-Valcău de Jos, km 7+829-7+884

 

Hotărârea nr. 148 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ108S: km 20+600-20+640

 

Hotărârea nr. 149 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din 25 ianuarie 2011 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului, precum şi a regulamentului, studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu

 

Hotărârea nr. 150 din 27 noiembrie 2015 privind închirierea unui imobil, compus din construcţii şi teren aferent, situat în localitatea Boghiş, comuna Boghiş, judeţul Sălaj, aflat în domeniul privat al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 151 din 27 noiembrie 2015 privind închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Năzuinţei, nr. 10, aparţinând domeniului public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 152 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 153 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016

 

Hotărârea nr. 154 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 155 din 27 noiembrie 2015 privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 85 din 28 iulie 2014

 

Hotărârea nr. 156 din 27 noiembrie 2015 privind atribuirea unor licenţe de traseu, din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019, operatorului de transport declarat câştigător în urma atribuirii electronice din data de 26.10.2015

 

Hotărârea nr. 157 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 158 din 27 noiembrie 2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective şi Intervenţie”, prin reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj

 

Hotărârea nr. 159 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea propunerii de transmitere a unui sector de drum județean din domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

 

Hotărârea nr. 160 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ 108S: sector Zalha-Bezded, km 23+100-26+200

 

Hotărârea nr. 161 din 18 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2015

 

Hotărârea nr. 162 din 18 decembrie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 10 decembrie 2015

 

Hotărârea nr. 163 din 18 decembrie 2015 pentru modificarea Anexelor nr.1a şi 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 164 din 18 decembrie 2015 privind aprobarea cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Transilvania de Nord" Cluj pe anul 2016 și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile survenite în implementarea proiectului "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord"

 

Hotărârea nr. 165 din 18 decembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gîrbou pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ108S: sector Bezded-Cernuc, km 26+200-33+400

 

Hotărârea nr. 166 din 18 decembrie 2015 privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 167 din 18 decembrie 2015 privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - județul Sălaj", în scopul asigurării funcționalității acestuia

 

Hotărârea nr. 168 din 18 decembrie 2015 privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj", în scopul asigurării funcționalității acestuia