Luni, 17 februarie a.c. Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședința ordinară

 

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj convocată pentru luni 17 februarie 2020, începând cu ora 09h00, sunt înscrise 12 proiecte de hotărâre, 2 dintre acestea înscriindu-se în sfera de competență a autorității județene care vizează dezvoltarea social-economică a județului, 6 proiecte de hotărâre, alte atribuţii ale acesteia iar alte 2 proiecte de hotărâre, vizând atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. Câte un proiect de hotărâre vizează sfera de competență a Consiliului județean în ceea ce privește pe de o parte, administrarea domeniului public şi privat al judeţului iar pe de alta, gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, respectiv asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

În ceea ce privește sfera de competență instituțională vizând dezvoltarea socio-economică a județului cele două proiecte de hotărâre înscrise pe orinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj se referă, pe de o parte, la aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020, şi estimări pentru anii 2021 – 2023 iar pe de alta, la aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020. Propunerea de buget propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020, este de 212.741.000 lei cuprinzând ambele secțiuni ale acestuia, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a acestuia. Sursele de venituri în cadrul secțiunii de funcționare reprezintă 32% sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului judeţului; 29% sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj; 26% cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; 8% sume defalcate din taxa pe valoarea pentru drumuri judeţene; 4% venituri proprii și 1% subvenții de la bugetul de stat. Sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare este asigurată în procent de 66% din excedentul anilor precedenți, 25% din veniturile reprezentând rambursările aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe, 7% subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate, diferența de 1% reprezentând venituri proprii și venituri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. În ceea ce privește cheltuielile secțiunii de funcționare, 31% din total, reprezintă cheltuielile de funcționare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj; 25% cheltuielile pentru capitolul Cultură, recreere şi religie; 18% cheltuieli de întreținere şi reparații drumuri şi poduri judeţene; 15% capitolul Autorități executive – aparat propriu, 5% cel de Învățământ, care cuprinde cheltuielile pentru implementarea Programului pentru şcoli al României și finanțarea învățământului special; alte 2,6% reprezintă cheltuielile aferente capitolului bugetar Programe, cotizaţii, contribuţii și 3% reprezintă capitolul alte cheltuieli, respectiv alte servicii publice generale, Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj, Protecţia mediului.

În cadrul cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 37% din total, reprezintă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 63% cheltuielile de capital finanțate din venituri proprii. Pe domenii de activitate, acestea sunt structurate astfel: 58% drumuri și poduri; 23% investiții în domeniul sănătății; 6% pentru Protecţia mediului; 5% pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj; 3% în domeniul culturii; 3% pentru construcții civile și 2% reprezintă alte cheltuieli - Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj și învățământ. În ceea privește proiectul privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020, este propusă utilizarea sumei de 64.500.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020 în condițiile în care, în urma încheierii execuției bugetare a anului 2019 a rezultat un excedent total final în sumă de 68.723.350 lei iar pentru anul în curs, valoarea totală a obiectivelor de investiții propuse a se realiza din bugetul local este de 97.519.000 lei. Prevederile veniturilor secțiunii de dezvoltare pentru finanţarea investiţiilor este de 33.019.000 lei, de unde propunerea de suplimentare a acestei secțiuni prin utilizarea parțială a sumei de 64.500.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

Alte două proiecte de hotărâre se referă, pe de o parte, la validarea mandatului de consilier județean al domnului Bîrsan Cristian Claudiu, membru al Partidului Naţional Liberal, care îndeplineşte condiţiile pentru validarea mandatului de consilier judeţean, întrucât mandatul de consilier județean al domnului Maghiu Marian Paul, ales pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal din data de 5 iunie 2016 şi validat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 91/2016, a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier judeţean. În același context, în conformitate cu prevederile legale, este propusă votului consilierilor județeni, printr-un alt proiect de hotărâre, și completarea Comisiei pentru activitaţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement cu domnul Bîrsan Cristian Claudiu, ca membru al acesteia.

În dorința de a încuraja participarea activă a mediului asociativ – ca partener social la dezvoltarea comunității în domenii precum cel al asistenței sociale și cel al acțiunilor în favoarea sportului, tineretului și recreativ – este propusă implementarea și pentru anul 2020 a Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul județui Sălaj, trei proiecte de hotărâre fiind supuse astfel, dezbaterii și votului consilierilor județeni. Este vorba despre proiectele de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean (Programul) și cele privind, pe de o parte, aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale iar pe de alta, pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative. Bugetul propus al Programului este de 1.457.000 lei, sumele defalcate pe domenii de interes, propuse pentru a fi finanțate fiind pentru domeniul Social de 1.157.000 lei iar pentru domeniul Tineret, sport, recreație de 300.000 lei.

Un alt proiect de hotărâre se referă la constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, dezbaterii și votului consilierilor județeni fiindu-le propusă suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 (repartizată în mod egal judeţelor), în limita a 27.316.000 lei, reprezentând așadar, fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În vederea propunerii de repartizare a acestui fond au fost luate în considerare solicitările primite de la unitățile adminsitrativ-teritoriale, celelalte surse de finanțare (cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor și orașelor, sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului) pe acest an, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, execuția pe fiecare unitate administrativ-teritorială la 31.12.2019, precum și excedentul înregistrat la 31.12.2019. În conformitate cu prevederile legale care menționează că, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul județean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora. Așadar, este propusă aprobarea repartizării unităților administrativ – teritoriale, suma de 13.184.000 lei, după cum urmează: 2.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor privind întreţinerea drumurilor comunale; 2.300.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor pentru întreţinerea pe timp de iarnă a drumurilor judeţene, iarnă 2019-2020 și 8.884.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

Cele două proiecte de hotărâre care se referă la atribuţii ale Consiliului județean privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, prin care, pe de o parte, exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi, în condiţiile legii, se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. iar pe de alta, prin care aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, ale instituţiilor publice de interes judeţean se referă la aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj.

Un alt proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni propune aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2020, potrivit atribuţiilor Consiliului județean privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, consiliul judeţean asigurând, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Astfel, pentru realizarea acestor atribuții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, îndeplinește, pe lângă altele, și funcția de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și a planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale. Pentru fundamentarea și elaborarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 au fost luate în considerare date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, bugetul estimat și sursele de finanțare de la nivelul tuturor structurilor de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

Trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Oraşului Jibou şi administrarea Consiliului Local Jibou, o suprafață de teren de peste 600 mp situată în incinta Spitalului Orășenesc Jibou care astfel, conferă posibilitatea unor potențiale investiții care să sprijine eficientizarea activității unității spitalicești de la nivelul orașului Jibou, constituie obiectul unui alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj, de luni 17 februarie 2020.