Hotărâri 2019

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

          Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul 2019

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 1 din 28 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2019-2020

 

Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2019 pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2019 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2018 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2019 pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2019 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 7 din 28 februarie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții construire ”Casă de tip familial Mirșid”

 

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții construire ”Casă de tip familial nr. 2 Someş Odorhei”

 

Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții modernizarea ”Casei de tip familial Inău”

 

Hotărârea nr. 11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții modernizare ”Casă de tip familial Var”

 

Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Galeria de Artă Ioan Sima”

 

Hotărârea nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea proiectului „Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 14 din 20 martie 2019 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 41 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

Hotărârea nr. 15 din 20 martie 2019 pentru modificarea Anexei nr.3b la Hotărârea Consiliului Judțean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții din subordinea Consiliului Județean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 16 din 20 martie 2019 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 17 din 20 martie 2019 pentru aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și pentru mamele protejate în centre maternale

 

Hotărârea nr. 18 din 20 martie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 19 din 22 martie 2019 privind aprobarea repartizării sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 20 din 22 martie 2019 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al orașului Șimleu - Silvaniei şi administrarea Consiliului Local al orașului Șimleu – Silvaniei, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 21 din 22 martie 2019 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 109F, km:0+000-0+800, Fodora-DN 1C”

 

Hotărârea nr. 22 din 16 aprilie 2019 privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 7,5% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 23 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 24 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2019

 

Hotărârea nr. 25 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320”

 

Hotărârea nr. 26 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea proiectului ”SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor aferente

 

Hotărârea nr. 27 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019, şi estimări pentru anii 2020 – 2022

 

Hotărârea nr. 28 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L.

 

Hotărârea nr. 29 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 30 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat

 

Hotărârea nr. 31 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 32 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019 din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 33 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, pentru sport, tineret și recreative

 

Hotărârea nr. 34 din 16 aprilie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 35 din 16 aprilie 2019 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 36 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului, pentru anul 2019

 

Hotărârea nr. 37 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj la implementarea proiectului „VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă”

 

Hotărârea nr. 38 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj la implementarea proiectului „TEAM –UP: progres în calitatea îngrijirii alternative copiilor”

 

Hotărârea nr. 39 din 15 mai 2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere Ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj“

 

Hotărârea nr. 40 din 15 mai 2019 privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Asociația Județeană de Ciclism Prahova în vederea organizării și desfășurării acțiunii MICHELIN Velotur Sălaj 2019

 

Hotărârea nr. 41 din 15 mai 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Orașului Șimleu - Silvaniei şi administrarea Consiliului Local al Orașului Șimleu – Silvaniei, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 42 din 15 mai 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a unor imobile

 

Hotărârea nr. 43 din 31 mai 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2019

 

Hotărârea nr. 44 din 31 mai 2019 pentru actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la imobilul aflat în proprietatea judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj din str. Avram Iancu nr. 29” – faza D.A.L.I.

 

Hotărârea nr. 45 din 31 mai 2019 pentru actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Secție de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău“ - faza SF

 

Hotărârea nr. 46 din 31 mai 2019 privind actualizarea valorii şi a cheltuielilor proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150”, finanţat prin POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 47 din 31 mai 2019 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2019

 

Hotărârea nr. 48 din 31 mai 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 49 din 31 mai 2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 50 din 31 mai 2019 pentru modificarea anexelor nr. 4a și 4b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 51 din 31 mai 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 52 din 31 mai 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 53 din 31 mai 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 20, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 54 din 31 mai 2019 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, asupra unui imobil, aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 55 din 31 mai 2019 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou și în administrarea Consiliului Local Jibou

 

Hotărârea nr. 56 din 31 mai 2019 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil compus din construcții și teren aferent, situat în comuna Zimbor, sat Zimbor, nr. 258, aflat în domeniul privat al judeţului

 

Hotărârea nr. 57 din 31 mai 2019 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 58 din 31 mai 2019 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea Festivalului Internațional de Filme de Foarte Scurt Metraj - Très Court 2019

 

Hotărârea nr. 59 din 31 mai 2019 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

Hotărârea nr. 60 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Var”

 

Hotărârea nr. 61 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Inău”

 

Hotărârea nr. 62 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Someş Odorhei nr. 2”

 

Hotărârea nr. 63 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Mirşid”

 

Hotărârea nr. 64 din 31 mai 2019 privind aprobarea Planului Județean de Analiză și Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

Hotărârea nr. 65 din 24 iunie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 66 din 24 iunie 2019 privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2019-2020

 

Hotărârea nr. 67 din 24 iunie 2019 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”

 

Hotărârea nr. 68 din 24 iunie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 69 din 24 iunie 2019 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 70 din 24 iunie 2019 privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2019

 

Hotărârea nr. 71 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Cireşarii”

 

Hotărârea nr. 72 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Dalia”

 

Hotărârea nr. 73 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Iris”

 

Hotărârea nr. 74 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Maria”

 

Hotărârea nr. 75 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Măgura”

 

Hotărârea nr. 76 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Silvania”

 

Hotărârea nr. 77 din 19 iulie 2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Căpîlnașiu Sandu Victor Radu

 

Hotărârea nr. 78 din 19 iulie 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2019

 

Hotărârea nr. 79 din 19 iulie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 80 din 19 iulie 2019 privind clasificarea unor drumuri comunale ca drum de interes judeţean

 

Hotărârea nr. 81 din 19 iulie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 82 din 19 iulie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Valcău de Jos şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valcău de Jos, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 83 din 19 iulie 2019 privind repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 84 din 19 iulie 2019 privind reactualizarea valorii și a cheltuielilor proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150” pentru finanțare prin POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 85 din 19 iulie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei, statului de funcții și stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 86 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 71 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Cireșarii”

 

Hotărârea nr. 87 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 72 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Dalia”

 

Hotărârea nr. 88 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 61 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Inău”

 

Hotărârea nr. 89 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 73 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Iris”

 

Hotărârea nr. 90 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 75 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Măgura”

 

Hotărârea nr. 91 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 74 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Maria”

 

Hotărârea nr. 92 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 63 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Mirșid”

 

Hotărârea nr. 93 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 76 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Silvania”

 

Hotărârea nr. 94 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 62 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Someș Odorhei nr. 2”

 

Hotărârea nr. 95 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 60 din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Casă de tip familial Var”

 

Hotărârea nr. 96 din 30 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrate conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 97 din 30 august 2019 privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

Hotărârea nr. 98 din 30 august 2019 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 99 din 30 august 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868”

 

Hotărârea nr. 100 din 30 august 2019 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” - faza PT+DE finanțat prin POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 101 din 30 august 2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191 G: Crasna ( DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”

 

Hotărârea nr. 102 din 30 august 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 103 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei

 

Anexe la Hotararea nr.103 din 30 august 2019

 

Hotărârea nr. 104 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.1 Zalău

 

Anexe la Hotararea nr.104 din 30 august 2019

 

Hotărârea nr. 105 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău

 

Anexe la Hotararea nr.105 din 30 august 2019

 

Hotărârea nr. 106 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Șimleu-Silvaniei

 

Anexe la Hotararea nr.106 din 30 august 2019

 

Hotărârea nr. 107 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Jibou

 

Anexe la Hotararea nr.107 din 30 august 2019

 

Hotărârea nr. 108 din 30 august 2019 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

 

Hotărârea nr. 109 din 30 august 2019 privind alocarea unei sume Parohiei Ortodoxe Poarta Sălajului pentru punerea în siguranță, în regim de urgență, a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

 

Hotărârea nr. 110 din 30 august 2019 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020

 

Hotărârea nr. 111 din 30 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 112 din 30 septembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 113 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Sălaj, S.C. Silcotub S.A. și Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru formare profesională

 

Hotărârea nr. 114 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea și amplasarea unei plăci comemorative dedicate lui Simion Bărnuțiu la Universitatea din Pavia (Italia)

 

Hotărârea nr. 115 din 30 septembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 116 din 30 septembrie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 117 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 118 din 30 septembrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Municipiului Zalău, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1

 

Hotărârea nr. 119 din 30 septembrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România - Filiala Surzilor Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 120 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2019

 

Hotărârea nr. 121 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R : DN1G (Chendrea) - Gălpâia - Romita (DJ108A), km 0+000 - 8+600”

 

Hotărârea nr. 122 din 28 octombrie 2019 privind dezvoltarea infrastructurii turistice şi punerea în valoare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad

 

Hotărârea nr. 123 din 28 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 124 din 28 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 125 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip familial DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în localitatea Cehu Silvaniei” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

Hotărârea nr. 126 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Jibou 1 – Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirșid și CTF Var și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

Hotărârea nr. 127 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Jibou 2 – Închiderea centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Someș Odorhei nr. 2 și CTF Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

Hotărârea nr. 128 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Șimleu 1 – Închiderea Centrului de plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

Hotărârea nr. 129 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Șimleu 2 – Închiderea Centrului de Plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu-Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. -Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

Hotărârea nr. 130 din 28 octombrie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 131 din 28 octombrie 2019 privind retragerea dreptului de administrare conferit Universității Tehnice Cluj- Napoca asupra unor spații din imobil situat în municipiul Zalău, strada Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 133 din 28 octombrie 2019 privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj asupra unui imobil situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 134 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrare Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 135 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrare Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a unui imobil situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr.12, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 136 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România-Filiala Surzilor Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 137 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “SĂLAJ PLUS” a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 7, aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 138 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 7, aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 139 din 06 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investiţie „Construire şi dotare sală de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zalău, judeţul Sălaj”, finanţat prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A.

 

Hotărârea nr. 140 din 06 noiembrie 2019 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Construire şi dotare sală de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zalău, judeţul Sălaj”, finanţat prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A.

 

Hotărârea nr. 141 din 29 noiembrie 2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 142 din 29 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 143 din 29 noiembrie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 138 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 144 din 29 noiembrie 2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 85 din 19 iulie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei, statului de funcţii şi stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 145 din 29 noiembrie 2019 pentru modificarea Anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 146 din 29 noiembrie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 147 din 29 noiembrie 2019 privind modificarea sediului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 148 din 29 noiembrie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 145 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea cotei lunare de carburanți din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj, precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine

 

Hotărârea nr. 149 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 150 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 151 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2020, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

Hotărârea nr. 152 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 153 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 16 decembrie 2019

 

Hotărârea nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 155 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 156 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 157 din 23 decembrie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 158 din 23 decembrie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30.08.2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău

 

Hotărârea nr. 159 din 23 decembrie 2019 privind darea în administrarea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 160 din 23 decembrie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 161 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 162 din 23 decembrie 2019 privind actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 110 Măerişte-Doh-Dumuslău-Carastelec, km 0+000 – 16+475“