Servicii sociale și educație

Servicii sociale

Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, alături de anumite responsabilități în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale din județul Sălaj este asigurată prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj.
Așadar, la nivel județean misiunea de promovarea şi respectarea drepturilor copilului, protecția familiei şi sprijinirea grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabiltăţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei domestice, etc.) este asigurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Salaj care a dezvoltat servicii specifice și adaptate nevoilor celor două mari componente de beneficiari cărora li se adresează: copiii și adulții.

Copii și protecția acestora la nivelul județului Sălaj este organizată în jurul a câtorva Complexe care reunesc o diversitate de servicii sociale aflate la dispoziția beneficiarilor acestora.

 

Complexul de Servicii Sociale nr. 1 – Zalău cu următoarele servicii în componență:

 • Serviciul Centrul de zi

  Cu o medie de 35 de beneficiari, scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă. Beneficiarii serviciului provin din familii cu domiciliul/reşedința de pe raza municipiului Zalău şi care se găsesc în situaţii de risc social.
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” sunt:

  • copii cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani din familii monoparentale sau nucleare cu o situație materială precară, care frecventează învățământul de masă şi părinții acestora, de pe raza municipiul Zalău;
  • copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
  • în situații grave de risc de abandon se acceptă şi copii de la vârsta de 2 ani;
  • copii cu vârsta între 16 şi 18 ani, cu condiția frecventării constante a cursurilor şcolare.

  Nu se admit în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi copiii care au stabilită o măsură de protecție specială (plasament, plasament în regim de urgență şi supraveghere specializată).

 • Serviciul Centrul de primire în regim de urgență

  Scopul serviciului social „Centrului de primire în regim de urgență” cu o medie de 10 beneficiari este asigurarea protecției copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de primire în regim de urgență” sunt:

  • copiii cu vârsta între 3 și 18 ani (excepție făcând grupele de frați) aflați în pericol iminent în propria familie și familia lărgită, identificați pe raza județului Sălaj.
  • Centrul de primire în regim de urgență are o capacitate de 20 de locuri, dar în cazuri deosebite se pot admite și peste numărul de locuri în funcție de nevoile identificate ca și urgență.


  Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de primire în regim de urgență” sunt cele de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

  • găzduire pe perioadă temporară;
  • îngrijire personală;
  • educație nonformală/informală;
  • evaluare medicală inițială;
  • activități de recreere și socializare;
  • consiliere şi terapie suportivă pentru copii și părinți;
  • activități de educare a limbajului;
  • activități de sprijin educație


Informații suplimentare referitor la cele două servicii din cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 1 – Zalău, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-copii/complexul-de-servicii-sociale-nr-1-zalau/

 

Complexul de Servicii Sociale nr. 2 – Zalău cu următoarele servicii în componență:

 • Serviciul - case de tip familial pentru copii cu dizabilități (un număr mediu de 10 beneficiari / casă de tip familial):

  • Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități – Dumbrava minunată;
  • Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități – Prichindel;
  • Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități – Licurici;
  • Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități – Piticot;
  • Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități – Floare de colț.

  Scopul serviciilor sociale “Casa de tip familial Dumbrava Minunată”, Casa de tip familial Floare de colţ”, Casa de tip familial Licurici”, Casa de tip familial Piticot”, Casa de tip familial Prichindel”, constau în asigurarea de servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui copil/tânăr cu dizabilităţi (primire şi găzduire pe durată determinată, îngrijire, recuperare şi asistenţă medicală, abilitare/reabilitare, educaţie, socializare şi petrecerea timpului liber, suport emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală, lărgită sau substitutivă, orientare şcolară şi profesională, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copilului).

  Serviciul se adresează copiilor/tinerilor cu dizabilităţi dependenţi care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, dependenţă care este exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate din partea familiei. Activităţile de bază desfăşurate în cadrul serviciului sunt: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare/socializare, şcolarizare şi sprijin educaţional.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casele de tip familial a de tip familial Dumbrava minunată, Floare de colț, Licurici, Piticot, Prichindel sunt:

  • copii/tineri cu dizabilităţi aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
  • copii/tineri care au probleme de sănătate şi au fost încadraţi în grad de handicap, cu dependenţă de îngrijiri specializate, identificaţi cu domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sălaj.
 • Serviciul de tipul - case de tip familial:

  • Casa de tip familial – Fizeș;
  • Casa de tip familial – Hereclean;

  Scopul caselor constă în asigurarea de servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (primire şi găzduire, îngrijire şi recuperare, asistenţă medicală, educaţie şi socializare, suport emoţional şi consiliere psihologică, sprijin în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală, lărgită sau substitutivă, orientare şcolară şi profesională).

  În cadrul serviciului copiii provin din familii dezorganizate, monoparentale, fără posibilităţi materiale, care nu prezintă garanţii morale pentru a se ocupa de creşterea unui copil sau care au fost abandonaţi în spitale, părinţi decedaţi, etc.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip familial Hereclean și Casa de tip familial Fizeș sunt :

  • copii/tineri aflaţi în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu.
 • Serviciul - Centrul de recuperare – Zalău are în medie un număr de 100 beneficiari, din care 50 beneficiari sunt din cadrul caselor de tip familial al acestui complex de servicii sociale, precum și din asistența maternală iar ceilalți 50 beneficiari sunt copii din comunitate. Scopul serviciului social „Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap” este:

  • Asigurarea evaluării medicale, sociale şi a potenţialului de recuperare al beneficiarului;
  • Asigurarea îngrijirii şi terapiei individuale, pe baza unui plan personalizat de recuperare, educare, socializare;
  • Realizarea obiectivelor cuprinse în planul de recuperare şi monitorizarea/evaluarea periodică a evoluţiei copiilor;
  • Organizarea de programe educative şi consiliere pentru părinţi;
  • Promovarea parteneriatului între echipa pluridisciplinară a centrului şi părinţii copiilor, pentru continuarea activităţilor de recuperare şi dezvoltare personală, la domiciliul copilului.

  Serviciul “Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii/tineri cu handicap” se adresează atât copiilor/tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie socială din cadrul DGASPC Sălaj, cât şi copiilor/tinerilor care au domiciliul pe raza judeţului Sălaj, încadraţi într-un grad de handicap sau care deţin scrisori medicale de la medici specialişti cu recomandare de recuperare. Serviciul asigură accesul şi participarea copiilor/tinerilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în funcţie de nevoile specifice fiecăruia.
  Activităţile care se realizează în cadrul serviciului răspund nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii/tineri cu handicap” sunt: :

  • Copii/tineri cu dizabilităţi sau fără care necesită intervenţii de specialitate proveniţi, atât din cadrul sistemului de protecţie cât şi de pe raza judeţului Sălaj;
  • Familiile/reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor cu dizabilităţi şi fără.


Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale nr. 2 – Zalău, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-copii/complexul-de-servicii-sociale-nr-2-zalau/

 

Complexul de Servicii Sociale – Cehu Silvaniei are în componență următoarele servicii:

 • Serviciul - Centrul de plasament

  Cu o medie de 50 de beneficiari, scopul serviciului social ”Centrul de plasament Cehu Silvaniei” este asigurarea accesului copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de plasament Cehu Silvaniei” sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai centrului de plasament şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

  Beneficiarii Centrului de plasament pot fi copiii/tinerii aflaţi în una din următoarele situaţii:

  • copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
  • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
  • tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.
 • Serviciul - Casa de tip familial nr.1 și Casa de tip familial nr.2

  Scopul serviciului social Casele de tip familial nr. 1 și nr. 2 Cehu Silvaniei, dintre acestea cu o medie de 12 beneficiari, este asigurarea accesului copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în” Casa de tip familial nr.1 și nr. 2 Cehu Silvaniei” sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai casei de tip familial şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

  Beneficiarii Casei de tip familial nr. 1 și nr. 2 Cehu Silvaniei pot fi copiii/tinerii aflaţi în una din următoarele situaţii:

  • copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
  • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
  • tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.
 • Serviciul - Centru maternal Cehu Silvaniei

  Scopul serviciului social cu cazare „Centrul Maternal Cehu Silvaniei” care are în medie un număr de 10 beneficiari (mame + copii) este găzduirea cuplurilor mamă-copil, pe o perioadă determinată, cărora le asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii specializate pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi. Centrul maternal este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. În Centrul maternal fiecare cuplu mamă-copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centrul maternal, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului. Centrul maternal sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltarea corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Centrul maternal sprijină cuplul mamă-copil în vederea dezvoltării autonomiei care favorizează reintegrarea acestuia în familie şi/sau societate.

  Beneficiarii direcţi ai Centrului Maternal Cehu Silvaniei sunt cuplurile mamă-copil/gravidele în dificultate, aflate în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa, cum ar fi:

  • Mame cu copiii nou-născuţi, cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.);
  • Mame cu copii/gravide, care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale) fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
  • Mame şi copii/gravide victime ale violenţei în familie;
  • Cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturilor familiale;
  • Gravide cu risc de abandon (gravide singure, gravide minore, gravide provenind din familii marginalizate, sărace, etc.);
  • Gravide aflate în ultimul trimestru de sarcină aflate în situaţii de risc;
  • Gravide aflate pe stradă sau provenind din sistemul de protecţie a copilului.
 • Serviciul - Centrul de primire în regim de urgență

  Scopul şi misiunea serviciului social” Centrul de primire în regim de urgenţă Cehu Silvaniei” cu 15 beneficiari în medie, este asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, este abuzat, neglijat, exploatat sau este abandonat în unităţi sanitare.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în” Centrul de primire în regim de urgenţă Cehu Silvaniei” sunt:

  • copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi;
  • copii găsiţi sau abandonaţi de către mamă în unităţile sanitare;
  • copii ai căror ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu îşi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.
 • Serviciul - Centrul social cu destinație multifuncțională

  serviciului social cu cazare „Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei” este găzduirea unui număr de 15 beneficiari, pe o perioadă determinată, cărora le asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii care promovează integrarea/reintegrarea socio-profesională. Centrul Multifuncţional Cehu Silvaniei este destinat tinerilor care ies din sistemul instituţional de protecţie şi pentru care reintegrarea în familie şi societate nu este posibilă. Misiunea centrului este de a asigura găzduire pe o perioadă determinată, precum şi activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv consiliere socio-profesională şi psihologică, informare, orientare profesională, educaţie civică şi pentru sănătate, etc. Evaluarea nevoilor fiecărui tânăr şi facilitarea accesului la serviciile interne şi externe ale centrului, prin intermediul cărora să îşi dezvolte abilităţi de viaţă independentă şi încrederea în forţele proprii în vederea începerii unei vieţi pe cont propriu. Centrul are în vedere diminuarea numărului de tineri aflaţi în situaţia de a nu avea un adăpost şi creşterea calităţii vieţii tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi nu dispun de mijloacele necesare pentru a se descurca singuri. De serviciile Centrului Multifuncţional Cehu Silvaniei pot beneficia următoarele categorii de beneficiari:

  • tineri care sunt/urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
  • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
  • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
  • tineri fără loc de muncă;
  • tineri aflaţi în şomaj;
  • familii de tineri aflate în dificultate, în care cel puţin unul dintre parteneri face parte din grupul ţintă;
  • tineri care au un loc de muncă, dar ale căror venituri nu le permit închirierea unei locuinţe la preţul pieţei;
  • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
  • tineri care nu au nicio calificare;
  • tineri care doresc să continue studiile sau se califice/recalifice;
  • tineri care au stat în stradă, dar au potenţial de reintegrare socială;
  • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psiho – social.


Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale Cehu Silvaniei, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-copii/complexul-de-servicii-sociale-cehu-silvaniei/

 

Complexul de Servicii Sociale – Șimleu Silvaniei are în componență următoarele servicii:

 • Serviciul Centrul de plasament pentru copii cu dizabilități

  Scopul serviciului social „Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi” cu o medie de 55 de beneficiari este asigurarea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire profesională în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi” sunt:

   

  • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului special;
  • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului de masă şi care au fraţi ce frecventează învăţământul special.
 • Serviciul Casa de tip familial nr. 1 și nr. 2 – Iaz

  Scopul serviciului social „Casa de tip familial” cu un număr de 12 beneficiari în medie / casă este asigurarea accesului copiilor pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire profesională în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casa de tip familial” sunt:

  • copii şi tineri aflaţi în dificultate în înţelesul Legii 272/2004, care urmează cursurile învăţământului de masă.
 • Serviciul Centrul de zi

  Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” cu 25 de beneficiari în medie, este acela de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă. Beneficiarii serviciului provin din familii cu domiciliul/reşedinţa de pe raza oraşului Şimleu Silvaniei şi care se găsesc în situaţii de risc social.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” sunt:

  • Copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 6 ani, şi părinţii acestora;
  • Copii de vârsta şcolară, încadraţi în învăţământul de masă;
  • Copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
  • Copii/tineri care urmează o formă de învăţământ şi care se află în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial.
 • Serviciul Centrul social cu destinație multifuncțională

  Scopul serviciului social „Centrul Multifuncţional” (10 beneficiari în medie) este de a găzdui pe o perioadă de maxim 3 ani, beneficiari cărora li se asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii care promovează integrarea/reintegrarea socio-profesională şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială. De serviciile Centrului Multifuncţional Șimleu Silvaniei pot beneficia următoarele categorii de beneficiari:

  • tineri care sunt/urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
  • tineri instituţionalizaţi care urmează o formă de învăţământ;
  • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
  • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
  • tineri care au un loc de muncă cu venituri insuficiente pentru a-şi asigura traiul zilnic;
  • tineri care nu au loc de muncă;
  • tineri aflaţi în şomaj;
  • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
  • tineri care nu au nici o calificare;
  • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psiho-social;
  • tineri care nu prezintă boli contagioase, boli psihice, dependenţă de alcool şi droguri.
 • Serviciul Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități

  Serviciul social are în medie un număr de 40 beneficiari, aceștia fiind din cadrul Complexului de Servicii Sociale – Șimleu Silvaniei, scopul acestuia fiind acela de:

  • Asigurare a evaluării medicale, sociale şi a potenţialului de recuperare al beneficiarului;
  • Asigurare a îngrijirii;
  • Asigurare a terapiei individuale, pe baza unui plan personalizat de recuperare, educare, socializare;
  • Realizare a obiectivelor cuprinse în planul de recuperare;
  • Monitorizare şi evaluare periodică a evoluţiei copiilor;
  • Organizare de programe educative şi consiliere pentru părinţi;
  • Promovare a parteneriatului între echipa pluridisciplinara a centrului şi părinţii copiilor, pentru continuarea activităţilor de recuperare şi dezvoltare personală, la domiciliul copilului.

Centrul recuperare pentru copii cu dizabilităţi se adresează copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială din cadrul Complexului de Servicii Sociale Şimleu Silvaniei, precum şi copiilor din comunitate, care sunt încadraţi într-un grad de handicap sau deţin scrisori medicale de la medici specialişti cu recomandare de recuperare. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în funcţie de nevoile specifice fiecărui beneficiar.


Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-copii/complexul-de-servicii-sociale-simleu-silvaniei/

 

Complexul de Servicii Sociale – Jibou are în componență următoarele servicii:

 • Serviciul Centrul de plasament

  Scopul serviciului social „Centrul de plasament Jibou” cu 50 de beneficiari în medie este asigurarea accesului beneficiarilor (copii/tineri aflaţi în dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală le este periclitată, iar prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitate deplină de exerciţiu), pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea integrări/reintegrării familiale şi a integrării socio-profesionale prin organizarea de activităţi de pregătire pentru şcoală, de recreere şi socializare, de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, de asigurare a sănătăţii şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă.

  Centrul de plasament funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament Jibou” sunt: copiii/tinerii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai Centrului de plasament copii/tineri aflaţi în una din următoarele situaţii:

  • Copilul/tânărul ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
  • Copilul/tânărul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
 • Serviciul Casa de tip familial – Someș Odorhei

  Scopul serviciului social cu cazare „Centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi din cadrul Complexului de Servicii Social Jibou „Casa de Tip Familial Someş Odorhei” cu o medie de 10 beneficiari este asigurarea accesului acestora (copii/tineri aflaţi în dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală le este periclitată, iar prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitate deplină de exerciţiu), pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea integrări/reintegrării familiale şi a integrării socio-profesionale prin organizarea de activităţi de pregătire pentru şcoală, de recreere şi socializare, de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, de asigurare a sănătăţii şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă.

  Casa de tip familial funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casei de tip familial Someş Odor hei” sunt: copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai Centrului de plasament copiii aflaţi în una din următoarele situaţii:

  • Copilul ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
  • Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora.
 • Serviciul Centrul social cu destinație multifuncțională

  Scopul serviciului social „Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Centrul multifuncţional Jibou” se adresează celor aproximativ 15 tineri aflaţi sau ieşiţi din sistemul rezidenţial şi are scopul de a implementa măsuri şi proceduri care să ducă la dobândirea competenţelor necesare pentru o viaţă sănătoasă şi independentă, în vederea integrării în comunitate a acestora.
  Centrul multifuncţional Jibou funcţionează după prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, are drept misiune crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri şi proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii aflaţi în evidenţa Sistemului de Protecţie a Copilului.

  Beneficiarii serviciului social sunt:

  • tineri care sunt/sau urmează să fie dezinstituţionalizaţi şi nu au posibilitatea de reintegrare familială;
  • tineri care nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe;
  • tineri care doresc să se pregătească pentru viaţa independentă de adult;
  • tineri care nu au loc de muncă;
  • tineri aflaţi în şomaj;
  • tineri care au calificare dar nu sunt angajaţi;
  • tineri care nu au nici o calificare;
  • tinerii, declaraţi acceptaţi în urma evaluării din punct de vedere psihosocial;
  • tineri care nu prezintă boli contagioase, boli psihice, dependenţă de alcool şi droguri.


Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-copii/complexul-de-servicii-sociale-jibou/

Asistența maternală
Serviciul social numără la nivelul județului un număr mediu de 105 copii, din care 14 sunt copii cu dizabilități, cei 105 copii fiind în grija unui număr de 76 asistenți maternali.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia Copilului care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

*Persoanele care doresc sa devină asistenți maternali, trebuie sa depună o cerere la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Sălaj. Asistenții sociali din cadrul DGPDC Sălaj vor asigura selecția, pregatirea si evaluarea asistenților maternali și potrivirea dintre acestia si copii.

Informații suplimentare despre serviciul asistență maternală le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/informatii-de-interes-public/cum-poti-sa-devii-asistent-maternal-profesionist/

În ceea ce privește asistența socială a adulților aceasta este organizată, de asemenea în cadrul unor Complexe ori centre prezente în județul Sălaj care oferă diverse servicii sociale, de la îngrijire și asistență până la recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.

 

Complexul de Servicii Sociale – Crasna, cu următoarele servicii în componență:

 • Serviciul - Centrul de îngrijire și asistență nr. 1 și nr. 2

  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1 și 2 Crasna, cu o medie de 110 beneficiari are drept scop furnizarea sau asigurarea accesului persoanelor adulte cu handicap pe o perioadă nedeterminată la găzduire, îngrijire (inclusiv paleativă), reabilitare, asistenţă socială şi medicală, precum şi consiliere socială şi psihologică şi promovarea relaţiilor sociale.
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.1 și 2 Crasna sunt persoane adulte cu handicap de pe raza judeţului Sălaj aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale persoanelor adulte cu handicap şi a misiunii/scopului centrului.

Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale Crasna, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-adulti/complexul-de-servicii-sociale-crasna/

 

Complexul de Servicii Sociale – Bădăcin are în componența sa următoarele servicii sociale:

 • Serviciul - Centrul de îngrijire și asistență Bădăcin

  Scopul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, este de a răspunde nevoilor identificate ale celor 30 de beneficiari (în medie), prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată. Beneficiarii serviciului sunt persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin regulament.

 • Serviciul - Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Bădăcin

  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bădăcin (în medie, 50 de beneficiari) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată. Beneficiarii serviciului sunt persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin regulament.

 • Serviciul - Locuință protejată nr. 1 și Locuință protejată nr. 2

  Scopul centrului Locuinţe Protejate nr. 1 și nr. 2 (în medie un număr de 6 beneficiari/ LP) Bădăcin din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin este de a răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată. Beneficiarii centrului Locuinţe Protejate 1 și 2 sunt persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

 • Serviciul - Centrul de îngrijire și asistență – Nușfalău

  Cu 50 de beneficiari în medie, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nuşfalău din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin răspunde nevoilor identificate ale beneficiarilor prin acordarea de servicii sociale specializate, ţinând cont de complexitatea situaţiei de dificultate şi de gradul de risc social, pe perioadă nedeterminată.Beneficiarii serviciului persoane cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap, de sex feminin şi masculin, care trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin regulamentele în vigoare.

Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Complexului de Servicii Sociale Bădăcin, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-adulti/complexul-de-servicii-sociale-badacin/

 

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică - Jibou (112 beneficiari, în medie)

 • Serviciul Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou

  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou are drept scop asigurarea la nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu handicap neuropsihic, prin creşterea şanselor recuperării şi reabilitării şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou sunt persoane adulte cu handicap mediu, grav, accentuat, neuropsihic, aflaţi de pe raza judeţului Sălaj, în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii centrului.

Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-adulti/centrul-de-recuperare-si-reabilitare-neuropsihiatrica-jibou/

 

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap – Boghiș (45 beneficiari, în medie):

 • Serviciul - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghiş

  Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghiş” este de a asigura găzduire, îngrijire, asistenţă socială şi medicală, precum şi consiliere psihologică şi promovarea relaţiilor sociale, persoanelor adulte cu handicap pe perioadă nedeterminată. Beneficiarii serviciului sunt persoane adulte cu handicap de pe raza judeţului Sălaj, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

Informații suplimentare despre serviciile din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghiş, le regăsiți accesând următorul link: https://www.dgaspcsj.ro/prezentare-generala/centre-in-subordinea-dgaspc-salaj-componenta-adulti/centrul-de-ingrijire-si-asistenta-pentru-persoane-adulte-cu-handicap-boghis/

Serviciile sociale, acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, se realizează din bugetul de stat, bugetul local, contribuții ale beneficiarilor, programe de interes național cât și din fonduri europene. Din bugetul local sunt finanțate activitățile care asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială (în baza unor standarde de cost stabilite și actualizate la nivel național) precum și cele care monitorizează îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială. În acest sens, prin serviciile de specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj este realizată activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate dar și elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială, a cărei pondere în bugetul județului a depășit în media ultimilor ani mai bine de 50% din total.

Totodată, persoanele cu dizabilități de la nivelul județului Sălaj se află în evidența Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Salaj.

Începând cu 01.01.2019, drepturile financiare care se acordă persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate, respectiv indemizațiile se acordă de la bugetul de stat prin Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială Sălaj.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, acordă persoanelor cu dizabilități, bilete de călătorie gratuită, legitimații de călătorie, cardul european pentru dizabilitate, dobânzi subvenționate la credite.

PROIECTE de actualitate
Închiderea celor 3 centre de pasament de la nivelul județului Sălaj, respectiv a Centrului de plasament Jibou (serviciu aflat în structura Complexului de Servicii Sociale Jibou), a Centrului de plasament Cehu Silvaniei (serviciu aflat în structura Complexului de Servicii Sociale Cehu Silvaniei), a Centrului de plasament Șimleu Silvaniei (serviciu aflat în structura Complexului de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei) sunt câteva dintre proiectele propuse în domeniul protecției sociale. Acestea își propun ca odată, fiecare dintre cele 3 centre închise, se vor construi / reabilita un număr 4 case de tip familial pentru fiecare dintre centrele închise, fiecare din ele având între 12 – 16 locuri, unde vor fi transferați copii care s-au aflat în respectivul centru de plasament. Totodată, proiectele își propun și înfințarea a câte unui centru de zi sau a unui serviciu privind deprinderile de viață independentă. Sursele de finanțare vizate sunt cele disponibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, dotarea caselor de tip familial fiind luată în considerare prin accesarea tot a unor surse de finanțare nerambursabilă, disponibile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Calitatea de solicitant pentru aceste proiecte o are Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Salaj, instituția dezvoltând și proiecte în care are calitatea de partener, acestea vizând înființarea unei locuințe protejate pentru victimele violenței în familie și va asigura, în mod concomitent, un grup suport și un cabinet de consiliere vocațională pt victimele VD (Proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, solicitantul acestui proiect este AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BARBATI) ori creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. În acest sens, vor fi formaţi asistenţi maternali activi, precum şi 60 de asistenţi maternali care vor fi angajaţi pe perioada de implementare a proiectului (Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, solicitantul acestui proiect este AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI SI ADOPTIE), ambele proiecte fiind finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Educație

În ceea ce privește domeniul educației, cadrul de reglementare actual conferă Consiliului județean atât competențe obligatorii cât și voluntare. Astfel, în ceea ce privește elevii cu cerințe educaționale speciale din județ, Consiliul județean are obligativitatea de a susține financiar cheltuielile privind drepturile acestora de a frecventa învățământul (aproape 150 de copii fiind găzduiți în procesul educațional special de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Speranţa” Zalău și Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei și beneficiari ai acestor drepturi), precum și alte cheltuieli legate de funcționarea și investițiile celor două unități de învățământ special și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, participarea acestora în diverse proiecte dar și cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale se referă la susținerea cheltuielilor pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. Limitele la care aceste drepturi se acordă acestora, prin plata către părinții sau tutorii copiilor, sunt reglementate prin lege.

În cadrul celor două centre școlare, frecventează un număr de 230 elevi, aceștia participând la activități instructiv-educativ-recuperative personalizate, pliate pe nevoile de dezvoltare şi potenţialul fiecărui elev. Activităţile propriu-zise de predare - învăţare - evaluare sunt completate cu o gamă diversificată de terapii specifice (terapie complexă şi integrată, terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, psihodiagnoză, terapie comportamentală, terapie senzorială etc.) şi de proiecte educaţionale menite să dezvolte abilităţi de viaţă independentă și să faciliteze integrarea în comunitate a elevilor cu nevoi speciale. De asemenea, oferă posibilitatea calificării nivel III prin intermediul claselor de învățământ special profesional, cu durata de 4 ani, în profilul industria textilă și pielărie. Elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, încadrați în învățământul de masă, li se oferă sprijin educațional.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Sălaj este o unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. La nivel judeţean, C.J.R.A.E. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea:

 • Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.)
 • Centrului și Cabinetelor Logopedice Interşcolare (C.L.I.)
 • Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională (S.E.O.S.P.)
 • Comisiei de orientare școlară și profesională (C.O.S.P.)
 • Mediatorilor școlari.

Pe de altă parte, acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev în cadrul Programului pentru şcoli al României, respectiv implementarea acestui program, reprezintă o altă responsabilitate a Consiliului județean în domeniul educației.

Demersurile inițiate de către Consiliul județean în cadrul conferit de cadrul legal existent, însă nefiind considerate ca obligatorii, reprezintă inițiative menite să încurajeze sau să dezvolte anumite segmente specifice domeniului educației la nivelul județului Sălaj.

Astfel, cu regularitate, pe parcursul ultimilor ani, elevii sălăjeni care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare precum şi cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, din veniturile proprii ale Consiliului județean și în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului judeţean, au fost premiați prin acordarea unor stimulente financiare.

Încă din 2006, Consiliul județean a sprijinit financiar proiectele Consiliului Județean al Elevilor Sălaj pe baza unui plan anual de proiecte propus de către aceștia. Adresată în primul rând tinerilor (elevilor) între 12 şi 18 ani, iniţiativa înfiinţării unor Consilii Judeţene ale Elevilor le asigură acestora posibilitatea de a-şi exprima nemijlocit părerile şi aspiraţiile, de a-şi formula şi pune în aplicare propriile proiecte. Consiliile Judeţene ale Elevilor sunt o structură consultativă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi funcţionează, în general, după modelul Consiliilor Judeţene – autorităţi ale administraţiei publice locale. Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj (CJE) este constituit prin opţiunea tinerilor (elevilor) din judeţul Sălaj, fapt ce îi conferă o legitimitate şi o reprezentativitate care îl îndreptăţeşte să formuleze propuneri şi să iniţieze activităţi în interesul celor care l-au ales şi al întregii comunităţi.

Începând cu anul 2017, pentru a răspunde cât mai adecvat nevoilor mediului de afaceri din județul Sălaj în ceea ce privește resursele forței de muncă disponibile și corect calificate, într-o abordare globală care să includă toți partenerii interesați de dezvoltarea economică și socială a județului Sălaj, Consiliul județean a lansat „Proiectul de sprijin pentru o formare tehnică și calificată în județul Sălaj” 2017-2020. În acest context, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 77/29.06.2018 s-a aprobat Acordul de cooperare, pentru dezvoltarea formărilor tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj – în principal fiind încurajate acțiuni în favoarea dezvoltării învățământului dual în județ, document care stabilește termenii și condițiile cooperării celor 21 de parteneri, precum și obligațiile financiare ale unora dintre aceștia.

Demersurile Consiliului județean în domeniul educației, atât cele obligatorii cât și cele voluntare sunt sunținute financiar din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, venituri proprii ale Consiliului județean precum și eventuale surse de finanțare nerambursabilă ori sponsorizări.


Tipărire