Hotărâri 2018

Arhivă hotărâri: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 1 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2018-2019

 

Hotărârea nr. 2 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 3 din 19 ianuarie 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective şi Intervenţie", prin reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj

 

Hotărârea nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean

 

Hotărârea nr. 5 din 14 februarie 2018 privind aprobarea criteriilor de alocare din fondul la dispoziţia consiliului judeţean constituit din cota de 17,25% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 6 din 14 februarie 2018 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2018

 

Hotărârea nr. 7 din 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018, şi estimări pentru anii 2019 – 2021

 

Hotărârea nr. 8 din 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 9 din 14 februarie 2018 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 10 din 14 februarie 2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 11 din 14 februarie 2018 privind aprobarea alipirii imobilelor situate în orașul Jibou, str. Stejarilor, nr. 199, județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 12 din 14 februarie 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu nr.67, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 13 din 14 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.188 din 29 noiembrie 2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 14 din 12 martie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Zalău şi din administrarea Consiliului Local Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 15 din 12 martie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Mirşid şi din administrarea Consiliului Local Mirşid, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 16 din 29 martie 2018 privind aprobarea Contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2017

 

Hotărârea nr. 17 din 29 martie 2018 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exerciţiul financiar 2017, la S.C. ”Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 18 din 29 martie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 19 din 29 martie 2018 privind desemnarea unui cenzor la S.C. „Pază Obiective și Intervenţie” S.R.L.

 

Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 22 din 29 martie 2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 23 din 29 martie 2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Zalău

 

Hotărârea nr. 24 din 29 martie 2018 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 25 din 29 martie 2018 privind aprobarea programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat

 

Hotărârea nr. 26 din 29 martie 2018 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 27 din 29 martie 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 28 din 29 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 62 din 26 octombrie 1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 29 din 29 martie 2018 privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Rainbow a unor bunuri situate în oraşul Cehu-Silvaniei, aflate în domeniul privat al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 30 din 29 martie 2018 privind darea în administrare Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a unei părți din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 11, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 31 din 29 martie 2018 privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, a unui teren situat în municipiul Zalău, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 32 din 29 martie 2018 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600

 

Hotărârea nr. 33 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“- faza SF, completat cu elementele specifice din DALI, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 34 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului ”Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor legate de acesta

 

Hotărârea nr. 35 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2018

 

Hotărârea nr. 36 din 27 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 37 din 27 aprilie 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC „Pază Obiective și Intervenţie” S.R.L.

 

Hotărârea nr. 38 din 27 aprilie 2018 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018

 

Hotărârea nr. 39 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 40 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

Anexe la hotararea nr. 40

 

Hotărârea nr. 41 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

Hotărârea nr. 42 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Asociația Județeană de Ciclism Prahova în vederea organizării și desfășurării acțiunii Sălaj Velo: Porolissum 2018 în cadrul Road Grand Tour

 

Hotărârea nr. 43 din 27 aprilie 2018 privind însușirea valorii investiţiilor realizate de către Compania de Apă SA la obiectivul ,,Staţie de tratare a apei Vîrşolţ” prin POS Mediu

 

Hotărârea nr. 44 din 27 aprilie 2018 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită conferit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ” asupra unor spaţii, din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aflate în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 45 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.56 din 31 mai 2013 privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “SĂLAJ PLUS” a unor spaţii aparținând domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 46 din 27 aprilie 2018 privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ” a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, aflate în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 47 din 27 aprilie 2018 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 48 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 49 din 31 mai 2018 privind privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 50 din 31 mai 2018 privind aprobarea participării Județului Sălaj la derularea proiectului ”Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului”

 

Hotărârea nr. 51 din 31 mai 2018 pentru modificarea anexelor nr. 2b, 3b și 4b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 52 din 31 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 23 din 29 martie 2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 53 din 31 mai 2018 privind aprobarea Planului Județean de Analiză și Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

Hotărârea nr. 54 din 31 mai 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 67, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 55 din 31 mai 2018 privind închirierea unor spații din imobilele situate în municipiul Zalău, Aleea Torentului bl. T3-5 și bl. P13-15, aflate în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 56 din 31 mai 2018 privind darea în administrare Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, a unor imobile situate în municipiul Zalău, aflate în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 57 din 31 mai 2018 privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 58 din 31 mai 2018 privind darea în folosință gratuită, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al Județului Sălaj, a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, Aleea Năzuinței nr. 10, aflate în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 59 din 31 mai 2018 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al comunei Someș-Odorhei și din administrarea Consiliului Local Someș-Odorhei, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 60 din 31 mai 2018 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al orașului Jibou și din administrarea Consiliului Local Jibou în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 61 din 31 mai 2018 pentru completarea Hotărârii nr. 9 din 14 februarie 2018 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 62 din 31 mai 2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean, pentru tineret, sportive și recreative

 

Hotărârea nr. 63 din 31 mai 2018 privind aprobarea participării Județului Sălaj în cadrul campaniei de promovare Transylvania All Inclusive

 

Hotărârea nr. 64 din 31 mai 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 65 din 31 mai 2018 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare accese pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000 - 28+320"

 

Hotărârea nr. 66 din 18 iunie 2018 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați din Studiul de oportunitate aferent proiectului ”Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 67 din 29 iunie 2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Borna Alexandru

 

Hotărârea nr. 68 din 29 iunie 2018 privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

Hotărârea nr. 69 din 29 iunie 2018 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 70 din 29 iunie 2018 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 71 din 29 iunie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 72 din 29 iunie 2018 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2018

 

Hotărârea nr. 73 din 29 iunie 2018 privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2018-2019

 

Hotărârea nr. 74 din 29 iunie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor în cadrul campaniei de promovare Transylvania All Inclusive, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 75 din 29 iunie 2018 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 76 din 29 iunie 2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 77 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formărilor tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 78 din 29 iunie 2018 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Nuşfalău pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ191C:Nuşfalău- Huseni, km 0+000-4+000

 

Hotărârea nr. 79 din 29 iunie 2018 privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350” ,faza SF, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Hotărârea nr. 80 din 29 iunie 2018 privind închirierea, prin licitație publică, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 81 din 29 iunie 2018 privind retragerea dreptului de administrare conferit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj, asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 82 din 29 iunie 2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului

 

Hotărârea nr. 83 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2018

 

Hotărârea nr. 84 din 29 iunie 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 85 din 16 iulie 2018 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E: limită județul Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000-62+782”, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 86 din 27 iulie 2018 privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

Hotărârea nr. 87 din 27 iulie 2018 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 88 din 27 iulie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 89 din 27 iulie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2018

 

Hotărârea nr. 90 din 27 iulie 2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, actualizate, ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 91 din 27 iulie 2018 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău

 

Hotărârea nr. 92 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 40 din 29 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului

 

Hotărârea nr. 93 din 27 iulie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi din administrarea Consiliului Local Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 94 din 27 iulie 2018 privind darea în folosinţă gratuită, Protopopiatului Ortodox Zalău, pe termen limitat, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 95 din 27 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 46 din 27 aprilie 2018 privind darea în folosinţă gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES SĂLAJ", a unor spaţii, din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, aflate în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 96 din 27 iulie 2018 privind aprobarea alipirii imobilelor situate în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 97 din 27 iulie 2018 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, a unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 98 din 27 iulie 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 99 din 27 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 78 din 09 iulie 2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Sălaj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Zalău

 

Hotărârea nr. 100 din 27 iulie 2018 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative”

 

Hotărârea nr. 101 din 27 iulie 2018 privind repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare "Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat"

 

Hotărârea nr. 102 din 09 august 2018 privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Sălaj", în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 103 din 09 august 2018 privind aprobarea proiectului "Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la serviciile medicale de urgență", în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 104 din 09 august 2018 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș - Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330” în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 105 din 31 august 2018 pentru modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 106 din 31 august 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 107 din 31 august 2018 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 108 din 31 august 2018 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 147 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2018

 

Hotărârea nr. 109 din 31 august 2018 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2018

 

Hotărârea nr. 110 din 31 august 2018 privind aprobarea proiectului “Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor legate de acesta

 

Hotărârea nr. 111 din 31 august 2018 privind declararea de utilitate publică a lucrării „Extindere Cimitir Municipal Zalău”

 

Hotărârea nr. 112 din 31 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 139 din 31 august 2016 privind darea în administrarea Comunei Năpradea a tronsonului de drum judeţean DJ108E: Cheud-limită judeţul Maramureş, km 11+600-13+100

 

Hotărârea nr. 113 din 31 august 2018 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2018-2019

 

Hotărârea nr. 114 din 31 august 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 115 din 31 august 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului necesar realizării investiţiei „punere în siguranţă drum DJ 109F, km 10+370”

 

Hotărârea nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 117 din 12 septembrie 2018 privind privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Judeţul Sălaj pentru derularea proiectelui „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș - Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330” în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 118 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa și Judeţul Sălaj pentru derularea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus – Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782” în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 119 din 12 septembrie 2018 privind dezlipirea unui imobil din domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 120 din 19 septembrie 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

 

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 120

 

Hotărârea nr. 121 din 26 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 122 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

 

Hotărârea nr. 123 din 26 septembrie 2018 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 124 din 26 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Speranța" Zalău

 

Hotărârea nr. 125 din 26 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei

 

Hotărârea nr. 126 din 26 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 127 din 26 septembrie 2018 privind darea în folosinţă gratuită, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, Aleea Torentului, bl.T3-5, aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 128 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 129 din 26 septembrie 2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 41 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

Hotărârea nr. 130 din 26 septembrie 2018 privind suplimentarea sumei repartizate Asociaţiei „HANDBAL CLUB Zalău”, din bugetul judeţului Sălaj pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 131 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Anexa la hotărârea nr. 131

 

Hotărârea nr. 132 din 26 septembrie 2018 pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 133 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782” și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 134 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330” și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

Hotărârea nr. 135 din 30 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 136 din 30 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 137 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2018

 

Hotărârea nr. 138 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 5 din 14 februarie 2018 privind aprobarea criteriilor de alocare din fondul la dispoziţia consiliului judeţean constituit din cota de 17,25% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 139 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 2b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 140 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 141 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.40 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate și ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 142 din 30 octombrie 2018 privind alocarea unei sume Parohiei Ortodoxe Jac pentru punerea în siguranță, în regim de urgenţă, a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

 

Hotărârea nr. 143 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare în anul 2018

 

Hotărârea nr. 144 din 23 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 145 din 23 noiembrie 2018 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 146 din 23 noiembrie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Horoatu Crasnei şi din administrarea Consiliului Local Horoatu Crasnei, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 147 din 23 noiembrie 2018 privind retragerea dreptul de administrare conferit Oraşului Cehu-Silvaniei asupra tronsonului de drum judeţean DJ108T: limită judeţ Maramureş – Ulciug – Cehu Silvaniei, km 9+500-12+500

 

Hotărârea nr. 148 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea nr. 149 din 11 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

Hotărârea nr. 150 din 11 decembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 2b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 151 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreţinere pe drumul judeţean DJ191C: Huseni -Ratin, km: 4+000 -10+500

 

Hotărârea nr. 152 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Sălajul spune NU corupției!” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor legate de acesta

 

Hotărârea nr. 153 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 154 din 11 decembrie 2018 privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

Hotărârea nr. 155 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie-14 decembrie 2018

 

Hotărârea nr. 156 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2019

 

Hotărârea nr. 157 din 21 decembrie 2018 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2019, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

Hotărârea nr. 158 din 21 decembrie 2018 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2019

 

Hotărârea nr. 159 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

 

Hotărârea nr. 160 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 161 din 21 decembrie 2018 privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Zalău a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 162 din 21 decembrie 2018 privind modificarea anexei 3b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 163 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Sălaj, ca membru în "Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa"

 

Hotărârea nr. 164 din 21 decembrie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Zalău şi din administrarea Consiliului Local Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 165 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea acordului de cooperare dintre Județul Sălaj, Academia Română-Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Centrul de Cercetări Biologice Jibou